1403/03/26
محرم آقاپورنهر

محرم آقاپورنهر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8265-9700
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24179345700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
برخی خواص همولوژیکی ایدهآلهایی با بعد کوهمولوژیکی یک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
رسته ی آبلی، مدولهای هم متناهی، بعد کوهمولوژیکی، کوهمولوژی موضعی، حلقه ی نوتری.
سال 1397
پژوهشگران مرضیه حاتم خانی(استاد راهنما)، محرم آقاپورنهر(استاد مشاور)

چکیده

چکیده ،i  باشد بهطوریکه بهازای هر 2 R ایدهآلی از I حلقهای نوتری جابهجایی و R فرض کنید ثابت شده است. I . در این پایان نامه برخی نتایج، در باب ویژگیهای همولوژیکی Hi I(R) = 0 رستهی ،cd(I;R)  حلقهای نوتری موضعی باشد و 1 R بهویژه نشان داده میشود زمانیکه -مدولهاست. R -هم متناهی، یک زیررستهی آبلی از رستهی تمام I از مدولهای C )R; I (cof