1403/02/29
محرم آقاپورنهر

محرم آقاپورنهر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8265-9700
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24179345700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
SOME RESULTS ON TOP LOCAL COHOMOLOGY MODULES Moharram Aghapournahr, KAMAL BAHMANPOUR (2023)
FINITENESS DIMENSIONS AND COFINITENESS OF GENERALIZED LOCAL COHOMOLOGY MODULES Alireza Vahidi, Moharram Aghapournahr, Elahe Mamoudi Renani (2023)
CHARACTERIZATION OF WEAKLY COFINITE LOCAL COHOMOLOGY MODULES Moharram Aghapournahr, Marziyeh Hatamkhani (2023)
On the stable under specialization sets and cofiniteness of local cohomology Moharram Aghapournahr, Marziyeh Hatamkhani (2022)
Abelian Category of Weakly Cofinite Modules and Local Cohomology Eslam Hatami, Moharram Aghapournahr (2021)
Finiteness dimensions and cofiniteness of local cohomology modules Alireza Vahidi, Moharram Aghapournahr, Elahe Mamoudi Renani (2021)
Finiteness properties of extension functors of cominimax modules Hamidreza Karimirad, Moharram Aghapournahr, KAMAL BAHMANPOUR (2021)
نتایجی در مورد پوشش انژکتیو و مدول های انژکتیو تجزیه ناپذیر معصومه حسن زاده، جعفر اعظمی، محرم آقاپورنهر (1400)
Cofiniteness properties of generalized local cohomology modules Moharram Aghapournahr, Mahmoud Behrouzian (2020)
A characterization of cominimax and weakly cofinite modules Moharram Aghapournahr, KAMAL BAHMANPOUR (2020)
Cominimaxness with respect to ideals of dimension two and local cohomology Hamidreza Karimirad, Moharram Aghapournahr (2020)
Lower bounds of certain general local cohomology modules Mahmoud Behrouzian, Moharram Aghapournahr (2020)
Finiteness properties of extension functors of ET H-cofinite modules Moharram Aghapournahr, KAMAL BAHMANPOUR (2019)
COMINIMAXNESS OF LOCAL COHOMOLOGY MODULES Moharram Aghapournahr (2018)
COFINITENESS OF GENERAL LOCAL COHOMOLOGY MODULES FOR SMALL DIMENSIONS Moharram Aghapournahr, KAMAL BAHMANPOUR (2016)
Cofiniteness and Artinianness of certain local cohomology modules Moharram Aghapournahr, Khadijeh Ahmadi amoli, Miryousef Sadeghi (2016)
A Note on Cofinite Modules KAMAL BAHMANPOUR, Moharram Aghapournahr (2016)
THE CONCEPT OF (I; J)-COHEN MACAULAY MODULES Moharram Aghapournahr, Khadijeh Ahmadi amoli, Miryousef Sadeghi (2015)
Some results on generalized local cohomology modules A Vahidi, Moharram Aghapournahr (2015)
COFINITENESS OF WEAKLY LASKERIAN LOCAL COHOMOLOGY MODULES Moharram Aghapournahr, KAMAL BAHMANPOUR (2014)
Artinianness of local cohomology modules Moharram Aghapournahr, Leif Melkersson (2014)
Some results on the local cohomology modules with respect to a pair of ideals Moharram Aghapournahr, Khadijeh Ahmadi amoli, Miryousef Sadeghi (2014)
Extension functors of local cohomology modules Moharram Aghapournahr, Abdoljavad Taherizadeh, A Vahidi (2011)
A natural map in local cohomology Moharram Aghapournahr, Leif Melkersson (2010)
Finiteness properties of minimax and coatomic local cohomology modules Moharram Aghapournahr, Leif Melkersson (2010)
Cofiniteness and coassociated primes of local cohomology modules Moharram Aghapournahr, Leif Melkersson (2009)
Local cohomology and Serre subcategories Moharram Aghapournahr, Leif Melkersson (2008)
مقاله ارائه‌شده
Some bounds for vanishing of derived local homology modules Marziyeh Hatamkhani, Moharram Aghapournahr (2016)
Artinianness of local cohomology modules Moharram Aghapournahr, Leif Melkersson (2009)
Local cohomology: Associated primes and artinianness Moharram Aghapournahr, Leif Melkersson (2009)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کران پایین مدولهای کوهمولوژی موضعی تعمیم یافته Moharram Aghapournahr, Marziyeh Hatamkhani, Mahmoud Behrouzian (2022)
بررسی خواص متناهی بودن مدولهای کوهمولوژی موضعی محرم آقاپورنهر، کمال بهمن پور، مرضیه حاتم خانی، حمیدرضا کریمی راد (1400)
برخی خواص همولوژیکی ایدهآلهایی با بعد کوهمولوژیکی یک مرضیه حاتم خانی، محرم آقاپورنهر (1397)
هم متناهی بودن نسبت به ایده آل های با بعد کوچک مرضیه حاتم خانی، محرم آقاپورنهر (1396)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته