1403/04/04
محرم آقاپورنهر

محرم آقاپورنهر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8265-9700
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24179345700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نتایجی در مورد پوشش انژکتیو و مدول های انژکتیو تجزیه ناپذیر
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مدول ضربی، زیرمدول اول، زیرمدول تحویل ناپذیر، مدول انژکییو.
سال 1400
مجله Mathematical Researches
شناسه DOI
پژوهشگران محرم آقاپورنهر ، معصومه حسن زاده ، جعفر اعظمی

چکیده

چکیده یک حلقه جابه جایی با عضو همانی غیرصفر باشد. در این مقاله، برخی از ویژگی های پوششش انژکییشو و R فرض کنید مدول های انژکییو تجزیه ناپذیر را بیان می کنیم. نشان می دهیم در یک حلقه نوتری، هر مدول انژکییشو تجزیشه ناپشذیر، نشوتری از N و زیرمشدول اول M مدول بشا تولیشد مینشاهی ضشربی ، R است اگر و تنها اگر حلقه آرتینی باشد. برای حلقه نوتری اگر ،M M E N     یک زیرمدول ماکسیمال است. هم چنین، چندین کاربرد از ایشن N با تولید میناهی باشد، آن گاه نییجه نیز در ادامه آورده شده است.