1403/03/26
محرم آقاپورنهر

محرم آقاپورنهر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8265-9700
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24179345700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کران های بالایی برای بعد کوهمولوژیکی مدول های متناهی مولد روی یک حلقۀ نوتری جابجایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بعد کوهمولوژیکی، کوهمولوژی موضعی، حلقهی نوتری
سال 1398
پژوهشگران مرضیه حاتم خانی(استاد راهنما)، محرم آقاپورنهر(استاد مشاور)

چکیده

Let R be a commutative Notherion ring, I a proper ideal of R and M be a finitely genarated R-module.In this paper we provide some bounds for the cohomological dimention of the R-module M with respect to the ideal I in several cases