1403/03/26
محرم آقاپورنهر

محرم آقاپورنهر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8265-9700
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24179345700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعمیم لم ناکایاما و خواص ناکایامای یک مدول
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
خاصیت ناکایاما، لم ناکایاما، مدول متناهی پوچ شونده، خاصیت ماکزیمال
سال 1397
پژوهشگران محرم آقاپورنهر(استاد راهنما)

چکیده

.IM = M هکیروطهب دشاب نآ زا یلآهدیا I و رادکی و ییاجباج یهقلح کی R مینک ضرف و aM = o هک دشاب دوجوم a ∈ R هکیتروصرد .تسامایاکان تیصاخ یاراد M لودم مییوگ .a − 1 ∈ I یهانتم لودم-R کی M رگا :دنکیم نایب هک تسا ربج رد فورعم جیاتن زا یکی امایاکان مل هقلح کی R ،مینکیم تباث هماننایاپ نیا رد .تسامایاکان تیصاخ یاراد M هاگنآ ،دشاب دلوم طیارش نینچمه .دشاب امایاکان تیصاخ یاراد R یور لودم-R ره رگا اهنت و رگا تسا مات .میهدیم رارق یسررب دروم امایاکان تیصاخ یارب ار لودم ندوب دلوم یهانتم زا رتفیعض