1403/04/05
محرم آقاپورنهر

محرم آقاپورنهر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8265-9700
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24179345700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بعد کوهمولوژیکی، هم متناهی بودن و آبلی بودن کاتگوری مدولهای هم متناهی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کاتگوری آبلی، مدولهای هم متناهی، بعد کوهمولوژیکی، کوهمولوژی موضعی، حلقه های نوتری، زیر کاتگوری سر
سال 1397
پژوهشگران محرم آقاپورنهر(استاد راهنما)، مرضیه حاتم خانی(استاد مشاور)

چکیده

لودم-R کی M و R زا لآهدیا ود I ⊆ J و دشاب یرتون و ییاجباج یهقلح کی R دینک ضرف .q(J, M ) ≤ q(I, M )+cd(J, M/IM ) هک میهد یم ناشن همان نایاپ نیا رد .دشاب دلوم یهانتم ،q(I, M ) ≤ 1 طرش اب M یهانتم لودم-R ره و R زا I لآهدیا ره میهدیم ناشن نینچمه .دنتسه یهانتم مه -I ،HI i (M ) یعضوم یژولومهوک یاهلودم-R ،i ≥ 0 حیحص ددع ره یارب لودم-R ره یارب و i ≥ 0 ره یارب هاگنآ ،q(I, R) ≤ 1 رگا میهدیم ناشن هجیتن کی ناونعهب تباث نایاپ رد .دنتسه یهانتممه-I ،HI i (M ) یعضوم یژولومهوک یاهلودم ،M دلوم یهانتم مه-I یاه لودم-R یهمه یهتسر ،دشاب یرتون و یعضوم یهقلح کی (R, m) رگا مینکیم لاوس یارب یباوج هک تساهلودم-R یهمه یهتسر زارس یهتسرریز کی C (R, I)cof یهانتم .تسا [18] رد نوشتراه روسفورپ