1403/04/05
محرم آقاپورنهر

محرم آقاپورنهر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8265-9700
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24179345700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
هم متناهی بودن نسبت به ایده آل های با بعد کوچک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اعداد باس، مدول کوهمولوژی موضعی، مدول هم متناهی و مدول I- تاب
سال 1396
پژوهشگران مرضیه حاتم خانی(استاد راهنما)، محرم آقاپورنهر(استاد مشاور)

چکیده

فرض کنیم R یک حلقه جابجایی نوتری، I ایده آلی از حلقه R و M یک R- مدول باشد. در این پایان نامه نشان می دهیم اگر برای هر i≤dim M ، Ext^i_R(R/I,M) متناهی مولد باشد، آنگاه برای هر i≥0 و هر R- مدول متناهی مولد N با Supp N ⊆V(I) و dim N ≤1 ، Ext^i_R(N,M) متناهی مولد است و به علاوه اگر R حلقه موضعی باشد، آنگاه برای هر R- مدول متناهی مولد N که Supp N ⊆V(I) و dim N ≤2 ، Ext^i_R(N,M) متناهی مولد است. به عنوان نتیجه ای از این اگر dim(R/I)= 2 و Supp M ⊆V(I) ، آنگاه R-مدول M ، I- هم متناهی است اگر وتنها اگر Hom(R/I,M)، Ext^1_R(R/I,M) و Ext^2_R(R/I,M) متناهی مولد باشند. این حکم، نتایج اصلی مقالات ملکرسون و بهمن پور و نقی پور و صدقی را تعمیم می دهد.