1403/03/26
محرم آقاپورنهر

محرم آقاپورنهر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8265-9700
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24179345700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثبات جدیدی برای اصل-موضعی سراسری فالتینگ در مورد متناهی بودن مدول های کوهمولوژی موضعی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اصل موضعی-سراسری فالتینگ , ایده آل اول وابسته , مدول کوهمولوژی موضعی و مدول a-هم متناهی
سال 1396
پژوهشگران مرضیه حاتم خانی(استاد راهنما)، محرم آقاپورنهر(استاد مشاور)

چکیده

فرض کنید R حلقه ای نوتری جابجایی بوده و a,b ایده آل هایی از حلقه R باشند, به طوری که a b⊆ . هدف از بررسی این پایان نامه این است که نشان دهیم برای هر R-مدول متناهی مولد M اگر مجموعه (H_a^(f_a^b (M) ) (M)) 〖Ass〗_R متناهی باشد و یا ≠ C_a^b (M) f_a (M) آنگاه داریم: f_a^b(M) = inf {f_(〖aR〗_p)^(〖bR〗_p ) (M_p)│p ∈Spec(R)} که در آن { H_a^i (M) b-هم متناهی نباشد i ∈N_0 |} C_a^b (M)=inf هم چنین نتیجه دیگری که از این پایان نامه بدست می آید اثبات کوتاهتری برای اصل موضعی-سراسری فالتینگ برای بعد متناهی است و همین طور چندین نتیجه جدید درباره بعد متناهی ها بیان می شود.