1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر پارامترهای مختلف بر استحکام کششی کامپوزیت سطحی Al7075 در فرآیند اصطکاکی اغتشاشی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
اصطکاکی اغتشاشی، آنالیز حساسیت، استحکام کششی، سوبل
سال 1402
پژوهشگران معین طاهری ، حامد فرجی ، زهرا اقدامی

چکیده

فرآیند اصطکاکی اغتشاشی یک روش حالت جامد است که به‌منظور اصلاح خواص مکانیکی کامپوزیت‌ها استفاده می‌گردد. در فرآیند تولید کامپوزیت‌های سطحی دستیابی به استحکام کششی بالا امری ضروری است. به همین دلیل در مطالعه حاضر از روش آنالیز حساسیت سوبل به‌منظور بررسی کمی و دقیق چگونگی تأثیر پارامترهای ورودی فرآیند شامل، سرعت دروانی ابزار، نرخ پیشروی ابزار، قطر شانه ابزار بر میزان استحکام کششی نمونه در فرآیند تولید کامپوزیت‌های سطحی Al7075 با به‌کارگیری ذرات تقویت‌کننده از جنس آلومینا ، با استفاده از فرآیند پردازش اصطکاکی اغتشاشی پرداخته‌شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که از بین سه پارامتر موردبررسی، پارامتر قطر شانه ابزار با 44 درصد تأثیر بر روی استحکام کششی به‌عنوان تأثیرگذارترین پارامتر شناخته‌شده است. همچنین پارامتر نرخ پیشروی ابزار با 29 درصد تأثیر به‌عنوان دومین پارامتر اثرگذار بر استحکام کششی در فرآیند تولید کامپوزیت سطحی بوده و پارامتر سرعت دورانی ابزار با 27 درصد تأثیر سومین پارامتر اثرگذار بر خروجی فرآیند یعنی استحکام کششی بوده است.