1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی دینامیک مولکولی به منظور بررسی تاثیرات محیط در نانومنیپولیشن نانوذرات به وسیله میکروسکوپ نیروی اتمی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
میکروسکوپ نیروی اتمی، دینامیک مولکولی، داروی ضدسرطان، خواص مکانیک
سال 1401
پژوهشگران پیمان کریمی(دانشجو)، معین طاهری(استاد راهنما)، حامد صفی خانی(استاد مشاور)

چکیده

موضوع نانوتکنولوژی با هدف استخراج خواص و جابهجایی نانوذرات، به دلیل متفاوتبودن پارامترهایی نظیر تئوریهای تماس و اصطکاک در محیط میکرو/نانو با دنیای ماکرو، برای دستیافتن به مشخصات مورد نیاز در کاربریهای متفاوت است. میکروسکوپ نیروی اتمی یکی از ابزارهای جدید کاربردی در حوزهی نانوتکنولوژی میباشد که امروزه کاربردهای متنوعی از جمله عکسبرداری از سطوح، استخراج توپولوژی و زبری سطوح، استخراج خواص میکرو/نانوذرات و منیپولیشن و جابهجایی میکرو/نانوذرات یافته است. اغلب مدلسازیهای صورت گرفته در شبیهسازی نانومنیپولیشن ذرات با توجه به تئوریهای کلاسیک و مدلسازی با روابط مکانیک محیطهای پیوسته میباشد. شبیهسازی دینامیک مولکولی با توجه به در نظرگرفتن نیروهای بین اتمی و بررسی انرژیهای پیوند بین اتمها، مدل دقیقتری از فرایندهایی در ابعاد نانو میدهد. همچنین نتایج شبیهسازی صورت گرفته، نتایج دقیقتری را ارائه میدهد. در این پژوهش به منظور بررسی رفتار نانوذره زیستی (داروی ضدسرطان ) ZD1694در برابر نیروی عمودی نوک میکروسکوپ نیروی اتمی، شبیهسازی دینامیک مولکولی با استفاده از بسته نرمافزاری LAMMPSانجام شده و خواص مکانیکی این نانوذره به دست آمد