1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرگذاری پارامترهای مختلف فرآیند جوش کاری لیزر با استفاده ازروش آنالیز حساسیت آماری سوبل
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آنالیز حساسیت- روش سوبل- جوش کاری لیزری- عدد فریت
سال 1399
پژوهشگران معین طاهری ، زهرا اقدامی ، میلاد صالحی

چکیده

جوش کاری لیزر یکی از انواع روش های پیشرفته جوش کاری است، که دارای انواع مختلفی می باشد و امروزه در صنعت استفاده های بسیاری از آن می شود. در روش جوش کاری لیزر، پارامترهای مختلفی بر روی میزان عدد فریت تاثیر گذار می باشند. همچنین امروزه استفاده از روش های مختلف آنالیز حساسیت، به ویژه روش های آماری آنالیز حساسیت، به منظور بررسی کیفی و کمی اثر پارامترهای مختلف بر فرآیند مورد توجه محقین قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سه پارامتر ورودی جوش کاری لیزر، شامل توان لیزر، مدت زمان پالس و سرعت و همچنین اثرات کیفی و کمی این سه پارامتر بر پارامتر خروجی عدد فریت، با استفاده از روش آنالیز حساسیت آماری سوبل می باشد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که در عین این که هر سه پارامتر اثر افزاینده ای برروی عدد فریت دارند، توان لیزر نسبت به سایر پارامترهای مورد بررسی، پارامتر تاثیرگذارتری می باشد و اثر قابل توجهی بر روی عدد فریت خواهد داشت.