1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی عددی و بهینه سازی دستگاه های اورژانسی دارو رسان تنفسی نسل جدید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
دینامیک سیالات محاسباتی، لوله تراشه، مدل لاگرانژین، بهینه سازی، انباشت ذرات
سال 1399
پژوهشگران حامد صفی خانی(استاد راهنما)، معین طاهری(استاد راهنما)

چکیده

چکآده اهط ظٍ ثطای زضهبی ثیوبضای ضی یَ کؿب یً ک اظ آؾن ض حً هیثط سً اظ اؾپذطی پّبی اؾش کٌپبای اؾپش بز هیق زَ ک زض ه اَا ا ضٍغا ؿًی ظهب یً ک ثیوبضای زض کوب ؿّش سٌ ایی زاض بّ ث کوک ل لَ سِطاق کب کًش ضَ ثپ ثیوبضای زاز هی ق زَ. ه بُل بٗر ا دًبم قس کًبی هی ز سّ ک ثیکشط شضار اؾذطی قس ثپط ای زضهپبی ثیوپبضای زض زاذل ل لَ سطاق کب کًش ضَ هشهل ث آی ا جًبقز هی ق سًَ زض شًید دیک بٌْز یک ؾبذشبض هسل ه بٌؾپت ثپط ای کب کًش ضَ اؾش بز قس هی س اَ سً ثبظز سح یَل زاض ث ایی ثیوبضای ضا افپع ایف ز پّس. زض ایپی هلبلپ هپسل ؾپبظ ی سٖزی ثطضؾی ا جًبقز شضار زاض یٍی زض ل لَ سطاق کب کًش ضَ هشهل ث آی دطزاذش قس .ُ زض ه بُل حب طْ ثپب دیک بٌْز 5 کب کًش ضَ هرشلف ثب یٍػگی بّی هش ب رٍ زض سٌّؾ ثطای اؾذطی زاض ،ٍ ث ثطضؾی ا جًبقپز شضار دطزاذش قس ک بًْیشب ث شْطیی سٌّؾ اظ طًٓ کوشطیی ا جًبقز ا شًربه قس اؾز. ثب س خَ ث ا وّیپز ه یَپ وّچ یٌی ا وّیز کبضکطز ایی زؾشگب بّ زض قطای ث یْ ه خَ زَ جً زَی سٌّؾ ث یْ زؾشگب بّی ف قَ، زض ایپی سحلیق ث ؾٍیل هسل ؾبظی سٖزی ثب اضائ یک سٌّؾ ه لُ هَ ؾ یٗ زض ث جْ زَ وٖلکطز زاض ضٍؾب یً س ؾَ ایی زؾشگب ث یْ ؾبظی زؾشگب بّی زاض ضٍؾبی اؾش کٌبای دطزاذش قس اؾز.زض ایی ه بُل پٗ ثپ ثطضؾپی دپبضاهشط بّی هرشلف زض سح یَل زاض ث ثیوبضای دطزاذش قس اؾز. ایی دبضاهشط بّ جٖبضس سٌ اظ : ؾپط زٖ سعضیپق شضار ، ا سًاظ شضار ، ؾط زٖ خطیبی اَّ اث بٗز کب کًش ضَ هشهل ث ل لَ سِطاق . زض کبض حبیط ثب ث پْط گیپطی اظ سک یٌپک بّی زی بٌهیک ؾیبلار هحبؾجبسی ث ثطضؾی ؾیؿشن زاض ضؾبی دیک بٌْزی دطزاذش قس اؾپز کپ زض آی ثپطای ض گّیطی شضار زاض اظ هسل ک دَل یک طَف لاگطاغیی اؾش بز قس اؾز. زض دبیبی یًع ؾیؿشن ث یْ قپس ای اظ دبضاهشط بّی شکط قس ثطای سح یَل زاض دیک بٌْز زاز قس اؾز. زض ایی هلبل ثب زض طًٓ گطفشی قف دبضاهشط شکط قس ،ُ اثشسا ثب اؾش بز اظ ض ٍ طَاحی آظهبیف بّ ض ٍ ؾ حُ دبؾپد، ثپبظز ذط خٍپی هپسل ؾپبظی ه بٗزلپ ضگطؾی یَ ذ یُ هطسج ز مٍ حبکن ثط هسل اؾشرطاج گطزیس اظ زاز آی ا وَی بٌی حبنل قس اؾپز. ارپط ضفشپبض طّیک اظ دبضاهشط بّ ثط ض یٍ ثبظز ه ضَز ثطضؾی اطاض گطفش اؾز. وّچ یٌی ثب اؾش بز اظ الگ ضَیشن زضی گٌپط ث یْ پٌ ؾبظی ثط هسل حبکن ثط فطآی سٌ ن ضَر گطفش اؾپز هلپبزیط ث یْ پٌ طّیپک اظ دبضاهشط پّبی ضٍ زٍی ثپ ه پٌٓ ضَ زؾشیبثی ث ثیکشطیی هلساض سح یَل