1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نیروی محوری، گشتاور برشی و زبری سطح قطعات متالورژی پودر بازیابی ازبراده ها و تف جوشی شده با استفاده از طراحی آزمایشها همگام با آنالیز حساسیت
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
متالورژی پودر تفجوشی طراحی آزمایشها آنالیز حساسیت روش آماری ای فست
سال 1399
مجله مهندسي ساخت و توليد ايران
شناسه DOI
پژوهشگران معین طاهری ، سید حسن بطحایی

چکیده

بازیابی برادههای ماشینکاری شده به صورت پودرهای قابل استفاده در صنعت متالورژی دارای مزیت اقتصادی بسیار مطلوبی است. بهمنظور بهینهسازی این فرایند و بهرهوری هرچه بیشتر بازیابی برادههای چدن خاکستری با استفاده از روش آسیاب پاششی از تکنیک طراحی آزمایشها همگام با آنالیز حساسیت در این مقاله استفاده شده است. از طریق طراحی آزمایشها بر مبنای روش رویه پاسخ چهار فاکتور اصلی بهعنوان متغیرهای ورودی، شامل درصد پودر چدن، فشار تراکم، دمای تفجوشی و زمان تفجوشی استخراج شده است. این متغیرهای ورودی بر روی سه خروجی مهم از قابلیتهای ماشینکاری شامل، نیروی محوری، گشتاور سوراخکاری و زبری سطح بر پایهی آنالیز حساسیت بررسی شدهاند. روش آنالیز حساسیت مورد استفاده که بر پایهی تحلیل واریانس پیریزی شده است، ای فست میباشد. - آنالیز حساسیت روش آماری است، که منجر به توصیف تغییرات کمی و کیفی متغیرهای ورودی بر روی عوامل خروجی میشود. در بررسیهای کمی درصد تأثیرگذاری هر یک از فاکتورهای ورودی بر روی عوامل خروجی بهصورت مجزا بهدست آمده است. برای نیروی محوری اثر متغیرهای ورودی به ترتیب با 37 ،% 31 ،% 27 % و 5 % برای درصد پودر چدن، دمای تفجوشی، فشار تراکم و زمان تفجوشی بهدست آمده است. همچنین برای گشتاور سوراخکاری اثرگذاری پارامترها به ترتیب 44 % درصد پودر چدن، 38 % فشار تراکم، 15 % دمای تفجوشی و 3 % زمان تفجوشی میباشد. درصد پودر چدن، فشار تراکم، دما و زمان تفجوشی به ترتیب با 26 ،% 49 ،% 19 % و 6 % بر روی زبری سطح تأثیر داشتهاند.