1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر پارامترهای هندسی بر نیرو در فاز دوم نانومنیپولیشن دوبعدی با روش آماری سوبل
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نانومنیپولیشن، آنالیز حساسیت، سوبل، میکروسکوپ نیروی اتمی
سال 1399
پژوهشگران فاطمه فریدونی ، معین طاهری ، مهدی مدبری فر

چکیده

از کاربردهای نانومنیپولیشن انتقال ذرات بیولوژیکی در محیط های مختلف، درمان بیماری های ژنتیکی و ایجاد تغییر در ساختار مواد می باشد. میکروسکوپ نیروی اتمی ابزار قدرتمندی در آنالیز سطوح مختلف در مقیاس نانو بوده است که از این ابزار در تهیه تصویر از قطعات الکترونیکی، بررسی چگونگی اثرگذاری داروها و بررسی مولکول های زیستی استفاده می شود. نانومنیپولیشن به طور کلی در دو فاز اول و دوم مورد بررسی قرار می گیرد. در فاز اول پارامترهای مؤثر شامل پارامترهای محیطی و هندسی در روند نانومنیپولیشن ذره قبل از شروع حرکت و به منظور یافتن نیرو و زمان بحرانی مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از حرکت ذره فرآیند وارد فاز دوم شده و تأثیر تمامی عوامل بر نانومنیپولیشن تا رسیدن ذره به هدف مورد برررسی قرار می گیرد. به منظور بهره مندی از این فناوری می بایست تمامی عوامل مؤثر در فازهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله تأثیرگذاری پارامترهای شعاع ذره، شعاع سوزن، ارتفاع سوزن، طول تیرک و عرض تیرک بر نیرو در فاز دوم نانومنیپولیشن دوبعدی با استفاده از روش آنالیز حساسیت آماری سوبل مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از آنالیز حساسیت سوبل ارتفاع سوزن به عنوان مهم ترین پارامتر مشخص شده است، همچنین شعاع سوزن و شعاع ذره از پارامترهای غیر حساس بر نیرو می باشند.