1403/01/27
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی چندهدفی و آنالیز حساسیت انتقال حرارت و جریان مغشوش سیال در کانال هایی با پره هایی به شکل موازی، V و W شکل
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
پره های آرایه ای، چیدمان های موازی، V و W شکل، بهبود انتقال حرارت، بهینه سازی چند هدفی، الگوریتم NSGA II.
سال 1397
پژوهشگران حامد صفی خانی ، معین طاهری

چکیده

در طرح پژوهشی حاضر، بهینه سازی چندهدفی و آنالیز حساسیت انتقال حرارت و افت فشار در کانال های مختلف که حاوی پره های آرایه ای به شکل مختلف هستند، انجام خواهد شد. ابتدا دو پارامتر مهم و خروجی جریان در لوله ها یعنی مقدار انتقال حرارت و افت فشار در کانال های مختلف که حاوی پره های آرایه ای به شکل های مختلف: موازی، V و W شکل هستند، محاسبه خواهد شد. در مرحله بعد از داده های مرحله قبل جهت بهینه سازی چندهدفی و آنالیز حساسیت جریان در کانال های حاوی پره های آرایه ای، با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی چندهدفی، به منظور یافتن بهترین پارامترهای طراحی استفاده خواهد شد. مسأله دارای شش متغیر طراحی به عنوان ورودی شامل: چهار متغیر هندسی، عدد رینولدز و عدد پرنتل می باشد و همچنین دارای دو خروجی شامل 1- انتقال حرارت (Nu) و 2- افت فشار (f Re) می باشد. در قسمت نتایج بهینه سازی نمودار پارتو محاسبه و ارائه شده است. در این قسمت مشاهده خواهد شد که با استفاده از نتایج بهینه سازی چندهدفی، نتایجی استخراج خواهد شد که در طراحی حرارتی کانال های با پره های آرایه ای بسیار دارای اهمیت می باشد. در قسمت نتایج، داده های تجربی موجود و همچنین نمودار پارتو همزمان نمایش داده خواهد شد و مشاهده خواهد شد که نمودار پارتو بهترین مرز داده ها در جهت کمترین افت فشار و بیشترین انتقال حرارت را تشخیص می دهد که بیانگر صحت فرآیند بهینه سازی چندهدفی می باشد. همچنین مشاهده خواهد شد که نمودارهای پارتوی هریک از چیدمان های: موازی، V و W تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند و این نتیجه بیانگر تأثیر کم هندسه در رژیم جریان مغشوش می باشد. همچنین دیاگرام آنالیز حساسیت برای هریک از توابع خروجی انتقال حرارت و افت فشار ارائه خواهد شد و نتایج مرتبط به تفصیل ارائه گردیده است.