1403/02/01
معین طاهری

معین طاهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6583-3925
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25640173900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 086-32625724

مشخصات پژوهش

عنوان
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺗﻤﺎس ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻧﺮم ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮد در ﻧﺎﻧﻮﻣﻨﯿﭙﻮﻟﯿﺸﻦ
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
منیپولیشن تئوریهای مکانیک تماسی الاستیک –پلاستیک نانوباکتریهای نرم میکروسکوپ نیروی اتمی تئوری الاستیک – پلاستیک چانگ
سال 1393
مجله مهندسي مكانيك مدرس
شناسه DOI
پژوهشگران محرم حبیب نژاد کورایم ، حسام خاکسار ، روزبه نوحی حفظ آباد ، معین طاهری

چکیده

در این مقاله به توسعه و مدلسازی تئوریهای تماسی الاستیک – پلاستیک جهت نانوباکتریهای نرم کروی شکل به منظور کاربرد در منیپولیشن میکرو/نانوذرات زیستی مختلف بر پایهی میکروسکوپ نیروی اتمی پرداخته شده است. ابتدا به شبیهسازی تماس الاستیک برای سه دسته نانوباکتری اپیدرمیدیس، سالیویروس و آئروس با استفاده از مدل تماسی هرتز و المان محدود پرداخته شد. مقایسه نتایج شبیهسازی تماس الاستیک با نتایج آزمایشگاهی موجود نشان داد که در نظر گرفتن حالت الاستیک برای شبیهسازی تماس نانوذرات زیستی مناسب نیست و نتایج نادرستی را در اختیار قرار میدهد. ازاینرو در این مطالعه به توسعه و شبیهسازی تئوری تماسی الاستیک – پلاستیک چانگ جهت کاربرد در شبیهسازی مکانیک تماس به منظور کاربرد در شبیهسازی منیپولیشن پرداخته شد. مقایسه شبیهسازی تئوری تماسی چانگ با نتایج آزمایشگاهی موجود و نتایج حاصل از شبیهسازی تماسی چن و همکارانش نشان داد که تئوری الاستیک – پلاستیک کامل چانگ نتایج مطلوبی را در اختیار قرار میدهد. مقایسه نمودار شعاع تماس برحسب عمق نفوذ در دو تئوری هرتز و چانگ نشان داد که میزان شعاع تماسی ایجاد شده در حالت الاستیک – پلاستیک از میزان شعاع تماسی ایجادشده در حالت الاستیک بیشتر میباشد.