1403/04/05
سیده آمنه میرخوشخو

سیده آمنه میرخوشخو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9201-3356
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: اراک، دانشگاه اراک. دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه علوم سیاسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
هنر و سیاست؛ زمینه های تعامل و تقابل سیاست و هنر در پست مدرنیسم محمد تقی قزلسفلی، سیده آمنه میرخوشخو (1396)
هایدگر و مسئله جنسیت، در آثار لوس ایریگاری و ژاک دریدا سیده آمنه میرخوشخو، سهیلا صادقی فسایی (1396)
پسامدرن و معرفت شناسی توسعه محمد تقی قزلسفلی، سیده آمنه میرخوشخو (1389)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
بایسته های تاریخ اندیشه سیاسی؛ افلاطون تا فوکو محمد تقی قزلسفلی، سیده آمنه میرخوشخو (1402)
معرفت شناسی توسعه در سه دوره پیشامدرن، مدرنیته و پسامدرن محمد تقی قزلسفلی، سیده آمنه میرخوشخو (1395)
بایسته های اندیشه سیاسی غرب محمد تقی قزلسفلی، سیده آمنه میرخوشخو (1392)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته