1402/12/02
سیده آمنه میرخوشخو

سیده آمنه میرخوشخو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9201-3356
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: اراک، دانشگاه اراک. دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه علوم سیاسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
هنر و سیاست؛ زمینه های تعامل و تقابل سیاست و هنر در پست مدرنیسم محمد تقی قزلسفلی، سیده آمنه میرخوشخو (1396)
هایدگر و مسئله جنسیت، در آثار لوس ایریگاری و ژاک دریدا سیده آمنه میرخوشخو، سهیلا صادقی فسایی (1396)
پسامدرن و معرفت شناسی توسعه محمد تقی قزلسفلی، سیده آمنه میرخوشخو (1389)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
معرفت شناسی توسعه در سه دوره پیشامدرن، مدرنیته و پسامدرن محمد تقی قزلسفلی، سیده آمنه میرخوشخو (1395)
بایسته های اندیشه سیاسی غرب محمد تقی قزلسفلی، سیده آمنه میرخوشخو (1392)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته