1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر متیل جاسمونات و اسید آسکوربیک بر سنتزآنتوسیانین و تغییر رنگ در شاخه های بید قرمز
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اسید آسکوربیک، اسیدسیتریک، آنتوسیانین، متیل جاسمونات
سال 1398
پژوهشگران فاطمه صحرایی(دانشجو)، موسی سلگی(استاد راهنما)، مینا تقی زاده(استاد مشاور)

چکیده

با توجه به موقعیت طبیعی ایران به دلیل تنوع اقلیم و پدیده های آب و هوایی و آفتاب مناسب،گل هاوگیاهان زینتی از محصولاتی هستند که در اکثر نقاط ایران قابل تولید هستند و حتی قابل رقابت در عرصه اقتصاد جهانی می-باشند. رنگ ساقه بید قرمز یکی از بارزترین ویژگی های این درختچه است که سبب ارزش گذاری این گیاه زینتی دربازارها و حراجی های گل می شود؛ بنابراین به منظور بررسی اثر محلول پاشی متیل جاسمونات و اسید آسکوربیک بر ویژگی های درختچه بید قرمز تحقیقی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار و دو مشاهده در قالب دو آزمایش در روستای حسین آباد واقع در شازند از توابع استان مرکزی به اجرا درآمد. آزمایش اول شامل فاکتورهای متیل جاسمونات (صفر، 100 و 200 میلی گرم در لیتر) و اسید آسکوربیک (صفر، 100 و 200 میلی گرم در لیتر) بود. آزمایش دوم نیز تأثیر همان سطوح از اسید آسکوربیک به علاوه اسیدسیتریک موردبررسی قرار گرفت. صفات مورد ارزیابی شامل ارتفاع بلندترین شاخه، نزدیک ترین شاخه 1 و 2، قطر کل بوته، قطر (پایین، وسط و بالا) بلندترین شاخه، آنتوسیانین بلندترین شاخه، مقدار سالیسین، کلروفیل کل، a و b برگ، کارتنوئید، طول و عرض برگ، تعداد برگ بلندترین شاخه و وزن تر و خشک شاخه ها بود. نتایج آزمایش اول نشان داد که کاربرد متیل جاسمونات و اسید آسکوربیک باعث افزایش معنی دار ویژگی های رشدی (ارتفاع، تعداد برگ، قطر کل بوته، قطر شاخه، وزن تر و خشک و آنتوسیانین) درختچه بید قرمز شد و بهترین اثر در غلظت 200 میلی گرم در لیتر این دو ماده مشاهده گردید. همچنین اثر متقابل این دو فاکتور باعث بهبود رشد و عملکرد درختچه بید قرمز شد. در آزمایش دوم نیز مشخص شد که استفاده از اسید آسکوربیک باعث افزایش صفات رشدی مانند ارتفاع بلندترین شاخه، تعداد برگ بلندترین شاخه، قطر کل بوته، قطر شاخه (بالا، وسط و پایین)، وزن تر و خشک و آنتوسیانین شد ولی کاربرد اسیدسیتریک اثر معنی داری بر صفات مورد ارزیابی نداشت. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر کاربرد ترکیب های متیل جاسمونات و اسید آسکوربیک جهت بهبود ویژگی های رشدی و کیفیت آن به ویژه رنگ ساقه بید سرخ توصیه می شود.