1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پایش بیولوژیکی غلظت فلزات سنگین در کلان شهر اراک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آلودگی فلزی، انباشت، توت، میوه خوراکی
سال 1398
مجله پژوهش در بهداشت محيط
شناسه DOI
پژوهشگران مینا تقی زاده ، آزاده کاظمی

چکیده

زمینه و هدف: استفاده از گیاهان جهت پایش آلودگی ها، روشی مناسب است و در همین راستا زیست ردیابی، یکی از راه های ارزان و ساده بررسی کیفیت هوا و خاک است. با توجه به مشکل آلودگی فلزاتی مانند کروم، کادمیم، نیکل و سرب در شهر صنعتی اراک که توسط محققان گزارش شده است، به احتمال زیاد جذب بالای این آلاینده ها توسط گیاهان فضای سبز موجود وجود خواهد داشت، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در اندام های درختان توت در مناطق مختلف شهر اراک انجام گرفت. مواد و روش ها: میزان 13 عنصر در اندام های میوه و برگ گونه های درختان توت مجنون و توت سفید کشت شده در فضاهای سبز سطح شهر اراک با سه تکرار اندازه گیری شد. نقشه توزیع میزان غلظت فلزات سنگین به تفکیک میوه و برگ در هر گونه جداگانه و با استفاده از روش درون یابی عکس فاصله در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی به دست آمد. یافته ها: بر اساس مقایسه حد مجاز فلزات در محصولات خوراکی و میزان فلزات موجود در میوه درختان توت مناطق اراک مشاهده شد، میوه توت از جنبه آلودگی به فلزات آلومینیوم ( 29 میلی گرم در لیتر)، 1 میلی گرم در لیتر) بالا و در حد غیرمجاز بود. نقشه های / 0 میلی گرم در لیتر) و سرب ( 3 / کادمیوم ( 66 پهنه بندی آلودگی های فلزی نشان داد که توزیع اغلب آلودگی های فلزی در خارج از محدوده مناطق صنعتی عمده است و تجمع بیشتر در مناطق مرکزی وجود داشت. احتمالاً پراکندگی ذرات دارای فلزات سنگین از طریق باد از محل کارخانجات صنعتی، دلیل افزایش غلظت فلزات در این مناطق بوده است. نتیجه گیری: با توجه به آلودگی میوه های درختان توت