1403/02/31
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر سرب بر باززایی و تجمع فلزی Brassica oleraceae در شرایط کشت درون شیشه ای
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
فلزات سنگین، کالوس، کشت بافت، گیاه پالایی، گیاهچه
سال 1398
مجله توليدات گياهي
شناسه DOI
پژوهشگران امید صادقی ، مینا تقی زاده ، موسی سلگی

چکیده

سرب به عنوان، مهم ترین ماده آلاینده به دلیل ایجاد سمیت در گیاهان و موجودات زنده اهمیت زیادی دارد. کشت درون شیشه ای گیاهی، به طورکلی یک ابزار کلیدی در تحقیقات گیاه پالایی می باشد. بهه همهین منوهور در پژوهشی در سال 5931 در دانشگاه اراک، غلوت های مختلف نیترات سرب ) 15 - صفر میلی گرم در لیتهر در طهی مراحل مختلف باززایی کالوس و سازگاری گیاهچه های کلم زینتی مهورد بررسهی قهرار گرفهت. په از اعمهال تیمارها صفاتی مانند میزان قهوه ای شدن و رشد کالوس، وزن تر، وزن خشک، کالوس زایی و میزان تجمع سهرب مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله سازگاری تعداد برگ، طول ریشه و انهدام ههوایی ، وزن تهر، وزن خشهک و میزان سرب تجمع یافته در گیاهچه ها اندازه گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده غلوت های مختلف سهرب بهر رشد کالوس ها اثر سمی نداشت و حتی در برخی غلوهت هها رشهد و بهاززایی نیهز تحریهک شهد. اثهر سهرب بهر گیاهچه های باززایی شده کلم زینتی نشان داد که افزایش غلوت فلز سرب سبب تحریک تعداد برگ و طول اندام هوایی شد. میزان تجمع سرب در کشت ها در تمامی مراحل باززایی با افزایش غلوت سهرب در محهیط، افهزایش یافت. گیاهچه های به دست آمده در این پژوهش به دلیل جذب و تجمع سرب قابل توجه در انهدام ههای ههوایی 7 برابر نسبت به شاهد در مطالعات گیاه پالایی مناسب و دارای اهمیت می باشند.