1403/02/31
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر نیترات نقره، تیمول، نانوذرات نقره سبز و کیتوزان بر عمر گلجایی گل شاخه بریدنی میخک رقم ’White Liberty‘
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
نانوفناوری، میخک، عمر گلجایی
سال 1396
مجله توليدات گياهي
شناسه DOI
پژوهشگران موسی سلگی ، مینا تقی زاده

چکیده

میخک یکی از مهم ترین و پر مصرف ترین گل های شاخه بریدنی جهان می باشد. در این پژوهش اثر کیتوزان، نانوذرات نقره سبز و اسانس تیمول در سه سطح 25 ، 50 و 100 میلی گرم در لیتر در مقایسه با ترکیب متداول نیترات نقره و شاهد (ساکارز 2 درصد) بر عمر گلجایی میخک رقم "WhiteLiberty" بررسی شد. تمامی تیمارها حاوی دو درصد ساکارز بودند. گل های شاخه بریدنی به مدت 24 ساعت در تیمارها قرار گرفتند و پس از آن با آب مقطر جایگزین شدند. آزمایش به صورت طرح به طور کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. صفات مورد ارزیابی شامل عمر گلجایی، وزن تر نسبی (در روزهای 2، 3، 4، 7، 9 و 10)، میزان جذب محلول (در روزهای 1، 2، 3، 4، 7، 8، 9 و 10)، نشت یونی گلبرگ ها (روز 11) و میزان کلروفیل برگ ها (در روزهای 2، 4 و 6) بود. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف بر میزان عمر گلجایی میخک اثر معنی دار دارند و به ترتیب تیمارهای تیمول 25 (با 13 روز)، نانوذرات 25 (با 5/12 روز) و کیتوزان 25 (3/12 روز) دارای بیشترین عمر گلجایی در مقایسه با شاهد بودند. در ضمن تأثیر تیمارهای مختلف بر میزان وزن تر نسبی و میزان جذب آب در روزهای مورد ارزیابی معنی دار گردید اما بر میزان کلروفیل برگ ها معنی دار نگردید.