1403/02/30
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر نانو کیتوزان برماندگاری و برخی صفات مهم پس از برداشت گل شاخه بریده میخک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کلروفیل، آنتوسیانین، ثبات غشای سلولی، وزن تر نسبی، عمر گلجایی
سال 1396
پژوهشگران موسی سلگی(استاد راهنما)، مینا تقی زاده(استاد مشاور)، حسن محمدی(دانشجو)

چکیده

گل میخک گیاهی متعلق به خانواده میخک سانان می‎باشد که به علت سهولت تولید و قیمت مناسب از نظر اقتصادی ارزش بالایی دارد. حفظ کیفیت گل‎های شاخه‎ بریده میخک در طول عمر پس از برداشت از مهم‎ترین صفات در ارزیابی آن‎ها می‎باشد. کیتوزان به دلیل خاصیت ضد باکتریایی باعث حفظ کیفیت محصولات مختلف باغبانی می شود. نانوذرات کیتوزان به‎دلیل افزایش نسبت سطح به حجم، ویژگی ضد میکروبی و جلوگیری از هدر رفت رطوبت می توانند در پس از برداشت این گل موثر باشد. بنابراین هدف کلی این تحقیق بررسی ماندگاری و برخی صفات کیفی پس از برداشت گل شاخه ‎بریده میخک رقم "Tabor" تحت تاثیر نانوذرات کیتوزان بود. این پژوهش در قالب شش آزمایش مجزا شامل دو آزمایش به‎صورت کاربرد محلول گلجایی دائمی، دو آزمایش به صورت کاربرد محلول-پاشی و دو آزمایش به صورت محلول گلجایی کوتاه مدت در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. صفات اندازه‎گیری شده در این آزمایش ها شامل عمر گلجایی، وزن تر نسبی، ثبات غشای سلولی، مواد جامد محلول ساقه‎ها، میزان آنتوسیانین گلبرگ‎ها و کلروفیل برگ‎ها بود. در آزمایش اول (کاربرد به صورت محلول گلجایی دائمی) اثر تیمار های مختلف بر میزان وزن تر نسبی، آنتوسیانین، ثبات غشای سلولی و عمر گلجایی معنی دار گردید. همچنین اثر تیمار های مختلف در آزمایش دوم (کاربرد به صورت محلول گلجایی کوتاه مدت) بر میزان وزن تر نسبی، کلروفیل برگ ها و ثبات غشای سلولی و مواد جامد محلول معنی دار شد. در آزمایش سوم (کاربرد به صورت محلول گلجایی دائمی با غلظت های تغییر یافته) اثر تیمار های مختلف بر میزان وزن تر نسبی، آنتوسیانین و عمر گلجایی معنی دار شد. تاثیر تیمار های مختلف در آزمایش چهارم (کاربرد به صورت محلول پاشی) بر میزان وزن تر نسبی، کلروفیل برگ ها، ثبات غشای سلولی و مقدار مواد جامد محلول معنی دار گردید. اما در آزمایش پنجم (کاربرد به صورت محلول پاشی با غلظت های تغییر یافته) اثر تیمار های مختلف بر هیچ یک از صفات معنی دار نگردید. در آزمایش ششم (کاربرد به صورت محلول گلجایی کوتاه مدت با غلظت های تغییر یافته) تاثیر تیمار های مختلف بر میزان وزن تر نسبی و عمر گلجایی معنی دار گردید. به طور کلی به نظر می رسد که تاثیر نانوذرات کیتوزان بر برخی صفات و عمر گلجایی میخک رقم "Tabor" به صورت کاربرد محلول پاشی و اثر کیتوزان در روش کاربرد محلول نگهدارنده به