1403/02/30
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر نانولوله های کربنی چند دیواره بر صفات فیزیولوژیکی، ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تحت تنش خشکی گیاه مریم گلی ایرانی (Salvia mirzayanii)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مریم گلی ایرانی، تنش کم آبی، فعالیت آنتی اکسیدانی، فنل کل، محتوی نسبی آب برگ، نانو لوله های کربنی
سال 1396
مجله فصلنامه گياهان دارويي
شناسه DOI
پژوهشگران الهه چگینی ، منصور قربان پور ، مهرناز حاتمی ، مینا تقی زاده

چکیده

چکیده مقدمه: تنشهای محیطی و محرکهای زیستی و غیرزیستی از طریق فعال کردن مکانیسمهای دفاعی گیاهان باعث تولید متابولیتهای ثانوی و القای پاسخهای فوق حساسیتی میشوند. هدف: این مطالعه با هدف بررسی اثرات سطوح مختلف تنش خشکی و نانولوهای کربنی چند دیواره برتغییرات فیزیولوژیکی و محتوای فلاونوئید، ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتیاکسیدانی گیاه مریمگلی ایرانی انجام شد. روش بررسی: این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در شرایط گلخانه انجام شد. فاکتور اول 75 و 100 درصد ظرفیت مزرعهای) و فاکتور دوم محلول پاشی با نانولولههای کربنی چند ،50 ، تنش خشکی در 4 سطح ( 25 200 میلیگرم در لیتر) بود. ،50 ، دیواره (عاملدار و غیرعاملدار) در 4 سطح ( 0 نتایج: نتایج نشان داد که تنش خشکی، نانولولههای کربنی چند دیواره و اثر متقابل آنها تأثیر معنیداری بر برخی صفات مورد معنیدار شد، (P < 0/ و شاخص کلروفیل ( 05 (P < 0/ مطالعه داشتند. به طوریکه اثر تنش خشکی بر محتوای نسبی آب برگ ( 01 بود. همچنین، اثر متقابل تیمارهای آزمایشی (P < 0/ اما اثر نانولولههای کربنی بر شاخص نشت الکترولیتهای سلول معنیدار ( 01 شد. لیکن، بیشترین و کمترین مقدار ترکیبات فنلی به ترتیب در تیمار نانولولههای کربنی (P < 0/ بر میزان فنل کل معنیدار ( 01 چند دیواره عاملدار با غلظت 50 و 200 میلیگرم در لیتر تحت تنش خشکی 25 درصد ظرفیت زراعی به دست آمد. نتیجهگیری: استفاده از نانولولههای کربنی چند دیواره عاملدار با غلظت 50 میلیگرم در لیتر به همراه تنش خشکی 50 درصد ظرفیت زارعی شاخصهای فیزیولوژیکی و فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره گیاه را بهبود بخشید.