1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر نانو کامپوزیت سوپر جاذب بر ویژگی های رشدی و مقاومت به تنش های خشکی و شوری در چمن اسپورت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آبیاری، فضای سبز، هیدروژل، ورمی کمپوست، تنش
سال 1395
پژوهشگران موسی سلگی(استاد راهنما)، مینا تقی زاده(استاد راهنما)، حسین باقری(دانشجو)، عباس میرزاخانی(استاد مشاور)

چکیده

به طور یقین زیباترین گیاه پوششی برای فضاهای سبز شهری استفاده از چمن است. اصلی ترین عملیات نگهداری چمن آبیاری روزانه می باشد. در سال های اخیر نیاز آبی بالای چمن به بزرگترین مشکل نگهداری چمن تبدیل شده است. استفاده از سوپرجاذب های نانوکامپوزیت در بستر کاشت چمن می تواند به عنوان یکی از روش ها برای کاهش مصرف آب و همچنین کاهش هزینه نگهداری فضای سبز باشد. سوپرجاذب ها با بهبود ساختار خاک باعث افزایش رشد گیاه می شوند. همچنین باعث افزایش توانایی نگهداری آب در خاک، افزایش نسبت مایکوریزا در محیط زندگی گیاه و افزایش دسترسی گیاه به مواد غذایی می شوند. بر همین اساس، این پژوهش در قالب دو آزمایش به اجرا درآمد. در آزمایش اول تاثیر سوپرجاذب نانوکامپوزیت و تنش خشکی بر خصوصیات رشدی چمن اسپورت بررسی گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و با اعمال دو فاکتور نوع بستر (سه بستر کود دامی، سوپرجاذب نانوکامپوزیت به همراه کود دامی و ورمی کمپوست به علاوه سوپرجاذب نانوکامپوزیت) و دور آبیاری (سه سطح بدون تنش، تنش 5 روزه و تنش 10 روزه) در فضای باز اجرا گردید. صفات مورد ارزیابی شامل ارتفاع اندام هوایی و ریشه، وزن تر و خشک، میزان کلروفیل، عمق نفوذ ریشه و میزان هیدرات کربن، کاروتنوئید، پرولین و نشت یونی بودند. آزمایش دوم در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار سطح شوری آب آبیاری (صفر، یک، دو، سه و چهار میلی موس بر سانتی متر) و سه تکرار در شرایط گلخانه انجام گرفت، به منظور بررسی تحمل چمن اسپورت به تنش شوری در بستر حاوی سوپرجاذب نانوکامپوزیت اجرا گردید. پس از یک ماه آبیاری با آب شور صفات نامبرده شده همانند آزمایش اول مورد اندازه گیری قرار گرفتند. بررسی نتایج آزمایش اول نشان داد که تاثیر بستر حاوی نانوکامپوزیت سوپرجاذب بر صفات وزن تر، وزن خشک و عمق نفوذ ریشه معنی دار می باشد. تاثیر دوره تنش (آبیاری) بر صفات وزن تر، وزن خشک، عمق نفوذ ریشه، میزان کلروفیل b، کلروفیل کل، هیدرات کربن و نشت یونی معنی-دار بود و در تنش آبی پنج روزه، کیفیت ظاهری چمن حفظ گردید. همچنین معنی دار بودن اثر متقابل نوع بستر و مدت تنش در صفات میزان پرولین و کلروفیل a نشانگر افزایش توان عبور چمن از تنش در بستر حاوی نانوکامپوزیت با تنش آبی پنج روزه بود. بر اساس نتایج آزمایش دوم، با افزایش میزان تنش شوری و اس