1403/02/31
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
گندزدایی کشت درون شیشهای بنفشه آفریقایی با استفاده از نانوذرات نقره ساخته شده توسط دو عصاره گیاهی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بنفشه آفریقایی،Pink Amiss، کشت درون شیشهای، عصاره انار، ضد میکروبی و عصاره گل محمدی
سال 1394
مجله توليد و فرآوري محصولات زراعي باغي
شناسه DOI
پژوهشگران موسی سلگی ، مینا تقی زاده

چکیده

تولید ارقام جدید و تکثیر انواع دارا ی بافت ناهمسان (Saintpaulha ionantha) از مهمترین مزایای کشت درون شیشهای بنفشه آفریقایی میباشد که از طریق دیگر روشها امکانپذیر نیست. از اینرو گندزدایی ریزنمونهها در کشت درون شیشهای ای ن گی اه زینت ی از اهمی ت زیادی برخوردار است. در این تحقیق تأثیر نانوذرات نقره ساخته شده توسط عصارههای پوست انار و گلبرگهای گل محمد ی بر م ی زان بررس ی شد . در Pink Amiss گندزدایی (فعالیت ضد باکتریایی و ضد قارچی)، باززایی و شاخسارهزایی ریزنمونههای بنفشه آفریقایی رقم 1:1 (نیترات نقره : ،1:5 ،1:10 ، این آزمایش که بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شده، از نسبت ها ی حجم ی 1:20 عصاره) و محلول نیترات نقره یک میلیمولار بهعنوان شاهد استفاده شد. نتایج نشان داد که نانوذرات نقره تولید شده توسط دو نوع عصاره بهویژه عصاره گل محمدی پس از یک و سه هفته بهطور معنیداری توانستند آلودگیهای ناشی از باکتریها و قارچهای موجود در مح یط کشت بنفشه آفریقایی را در مقایسه با نیترات نقره کنترل نمایند. اثر غلظتهای مختلف نانوذرات نقره بر میزان آلودگی باکتریایی و قارچ ی در مقایسه با نیترات نقره در سطح 5 درصد معنیدار شده و غلظت 1:20 بهترین تیمار بود. در ضمن تیمار 1:20 نانوذرات نقره ب هطور معنیداری موجب بالاترین میزان باززایی بهمیزان 52 درصد و شاخسارهزایی بهمیزان 38 درصد ریزنمونه در مقایسه با سایر غلظتها شد . بهطورکلی نانوذرات نقره تولید شده توسط عصارههای گیاهی میتوانند جایگزین مناسبی برای گندزدایی ریزنمونهها در مقایسه با ترکیبات شیمیایی دیگر مانند نیترات نقره باشد.