1403/02/30
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر عصاره کود ورمی کمپوست بر روی ویژگی های مرفولوژیکی چمن های پوآ، لولیوم و فستوکا
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
چمن-عصاره ورمی کمپوست-رشد-محلول پاشی
سال 1394
پژوهشگران مینا تقی زاده ، فاطمه احمدی ، آرزو سیفی ، حسین باقری

چکیده

با فرآوری زباله های شهری و بازیافت آن علاوه بر کاهش مشکلات محیط زیست ، مقادیر قابل توجهی کود آلی به صورت ورمی کمپوست به دست می آید که سبب بهبود کیفیت خاک شده و از نظر اقتصادی و محیط زیست حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش کاربرد عصاره ورمی کمپوست بر روی مهمترین جنس های چمن در مرحله استقرار و به عنوان جایگزینی برای کودهای شیمیایی است. در این آزمایش از تیمارهای عصاره ورمی کمپوست در غلظت های 0، 50 و 100 درصد برای محلول پاشی چمن استفاده گردید. نتایج تجزیه واریانس اثر عصاره ورمی کمپوست بر روی مهمترین جنس های چمن اسقرار یافته نشان دادکه در جنس های مختلف غلظت های متفاوت معنی دار شده ولی به طور کلی می توان گفت که غلظت 100 درصد بیشترین تاثیر بر روی صفات مورد بررسی را داشته تاثیر محلول پاشی بر روی سایر صفات مانند کیفیت ظاهری نیاز به زمان و دفعات بیشتر محلول پاشی داشته است.