1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تغییرات فیزیکوشیمیایی گل های شاخه بریده رز و میخک تیمار شده با ترکیبات شیمیایی مختلف
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ضدمیکروبی، پس از برداشت، نانوفناوری، میخک، رز، اسانس، عمر گلجایی
سال 1394
پژوهشگران موسی سلگی ، مینا تقی زاده

چکیده

گل های شاخه بریده میخک و رز از مهمترین و پر مصرف ترین گل های شاخه بریده جهان می باشند. این پژوهش در قالب سه آزمایش به اجرا درآمد. در آزمایش اول تأثیر ترکیب های جدید از جمله نانوذرات نقره سبز، اسانس تیمول و کیتوزان در سه سطح 25 ، 50 و 100 میلی گرم در لیتر در مقایسه با ترکیب متداول نیترات نقره و شاهد (ساکارز دو درصد) بر پس از برداشت میخک رقم "White Liberty" بررسی شد. تمامی تیمارها حاوی دو درصد ساکارز بودند. آزمایش بصورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. صفات مورد ارزیابی شامل عمر گلجایی، وزن تر نسبی، میزان جذب محلول و میزان کلروفیل برگ ها بود. نتایج نشان داد که تأثیر تیمارهای مختلف بر میزان عمر گلجایی معنی دار گردید و به ترتیب تیمارهای تیمول 25 (با 13 روز)، نانوذرات 25 (با 5/12 روز) و کیتوزان 25 (3/12 روز) دارای بیشترین عمر گلجایی در مقایسه با شاهد بودند. در ضمن تأثیر تیمارهای مختلف بر میزان وزن تر نسبی و میزان جذب آب در روزهای مورد ارزیابی معنی دار گردید اما بر میزان کلروفیل برگ ها معنی دار نگردید. در آزمایش دوم نیز به بررسی و مقایسه تأثیر ترکیب های شیمیایی گوناگون مانند نانوذرات نقره سبز به علاوه دو درصد ساکارز، اسانس تیمول به علاوه دو درصد ساکارز، کیتوزان به علاوه دو درصد ساکارز در دو سطح 25 و 50 میلی گرم در لیتر، آب مقطر و آب مقطر حاوی ساکارز دو درصد بر عمر پس از برداشت گل-های شاخه بریده میخک رقم "Tabor"پرداخته شد. نتایج نشان داد که تیمارهای کیتوزان 50 و 100 (17 روز) و نانوذرات 100 (تقریباً 7/15روز) به ترتیب دارای بیشترین عمر گلجایی بودند و اما تیمارهای شاهد کمترین عمر گلجایی (حدود 10 روز) را داشتند. همچنین تأثیر تیمارهای مختلف بر میزان وزن تر نسبی در تمامی روزها به جز سوم و چهارم و میزان جذب آب در تمامی روزها معنی دار گردید. اما تأثیر تیمارهای مختلف بر میزان کلروفیل برگ ها در طی روزهای ارزیابی معنی دار نگردید. در آزمایش سوم نیز به بررسی و مقایسه تأثیر ترکیبات شیمیایی گوناگون مانند نانوذرات نقره سبز به علاوه دو درصد ساکارز، اسانس تیمول به علاوه دو درصد ساکارز، نیترات نقره به علاوه دو درصد ساکارز، آب مقطر و آب مقطر حاوی ساکارز دو درصد بر عمر پس از برداشت گل های شاخه بریده رز رقم "Peach Avalanch" پرداخته شد. نتایج نشان داد که تأثیر تیمارهای مختلف بر میزان عم