1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی برخی صفات پس از برداشت گل شاخه بریذه ی میخک رقم " White Liberty " نگهذاری شذه در محلولهای حاوی نانوررات نقره سبس و اسانس
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نانوفناوری، میخک، عمر گلجایی
سال 1394
پژوهشگران موسی سلگی ، مینا تقی زاده ، آرمینا کامیاب ، لعیا اسدی

چکیده

میخک (Dianthus caryophyllus) یکی از مهمترین و پر مصرف ترین گلهای شاخه بریده جهان می باشد. در این پژوهش تاثیر ترکیبات جدید از جمله نانوذرات نقره سبز (25 ، 50 و 100 میلیگرم در لیتر) و اسانس تیمول (25 ، 50 و 100 میلیگرم در لیتر) در مقایسه با ترکیب متداول نیترات نقره (25 ، 50 و 100 میلیگرم در لیتر) و شاهد (ساکارز دو درصد) بر پس از برداشت میخک رقم "White Liberty" بررسی شد. تمامی تیمارها حاوی دو درصد ساکارز بودند. آزمایش بصورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و سه شاخه گل در هر تکرار انجام گرفت. صفات مورد ارزیابی شامل عمر گلجایی، وزن تر نسبی، میزان جذب محلول و میزان کلروفیل برگها بود. نتایج نشان داد که تاثیر تیمارهای مختلف بر میزان عمر گلجایی معنی دار گردید و به ترتیب تیمارهای تیمول 25 (با 13 روز) و نانوذرات 25 (با 5/12 روز) دارای بیشترین عمر گلجایی در مقایسه با شاهد بودند. در ضمن تاثیر تیمارهای مختلف بر میزان وزن تر نسبی و میزان جذب آب در روزهای مورد ارزیابی معنی دار گردید. تاثیر تیمارهای مختلف بکار گرفته شده بر میزان کلروفیل برگها معنی دار نگردید. بطور کلی ترکبیات جدید نانوذرات نقره سبز و اسانس تیمول قابلیت جایگزینی با ترکیبات متداول به منظور افزایش عمر گلجایی و خصوصیات پس از برداشت گلهای شاخه بریده را دارند.