1403/02/30
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
قابلیت جایگزینی اسانس تیمول بعنوان ترکیبی سازگار با محیط زیست در افزایش ماندگاری گل رز
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نیترات نقره، رز، اسانسهای گیاهی، زیست محیطی
سال 1394
پژوهشگران موسی سلگی ، مینا تقی زاده

چکیده

کاربرد ترکیبات حاوی نقره در کنترل آلودگیهای میکروبی در پس از برداشت گلها بسیار مرسوم می باشد. یافتن ترکیبات سازگار با محیط زیست جهت جایگزینی مواد شیمیایی ضروری بنظر میرسد. اسانسهای گیاهی ترکیبات طبیعی آلی هستند که دارای ویژگی مهم ایمن برای سلامت انسان و سازگاری با محیط زیست می و HQC باشند. بهمین منظور در محلولهای نگهدارنده گل رز غلظتهای متفاوتی از تیمول ، ماده شیمیایی ساکارز بکار گرفته شدند. صفات مورد ارزیابی شامل حفظ کیفیت در طی دوره پس از برداشت، میزان مصرف آب و وزن تازه نسبی بودند. نتایج نشان داد که کیفیت در طی دوره پس از برداشت با استفاده از تیمول 052 قسمت در میلیون بهمراه ساکارز 4 درصد افزایش یافت. در ضمن مصرف آب و وزن تازه نسبی با کاربرد این اسانس افزایش یافتند. افزایش عمر پس از برداشت گل رز در محلولهای نگهدارنده حاوی تیمول بخاطر خاصیت قوی آنتی میکروبی آن می باشد.