1403/02/31
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر رقم، نوع ریزنمونه و تنظیم کننده های رشد بر انگیزش کالوس و شاخساره کلم زینتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
درون شیشهای - ریزنمونه - شاخساره - کالوس - کلم زینتی
سال 1393
پژوهشگران مینا تقی زاده ، موسی سلگی ، امید صادقی ، ابوالقاسم رحمانی

چکیده

بهینه سازی کشت بافت در گونه های گیاهی نقش کلیدی در موفقیت روش های انتقال ژن و مطالعات سلولی دارد. طی سالیان اخیر کلم زینتی به دلیل داشتن اندام های هوایی رنگی بادوام و مقاومت خوب به شرایط محیطی به عنوان یک گیاه زینتی در فضای سبز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بهینه کردن شرایط کشت درون شیشه ای این گیاه زینتی می تواند زمینه خوبی را برای تکثیر انبوه در تولید این گیاه زینتی فراهم آورد. بدین منظور در این پژوهش از قسمت های مختلف غنچه (دمگل، پرچم، خامه، تخمدان، گلبرگ) و دو رقم تجاری کلم استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده رقم سفید (Kin و BA ،2,4-D) دارای تنظیم کننده های رشد مختلف MS زینتی در محیط کشت به دلیل نکروز شدن کمتر پاسخ درون شیشه ای بهتری نسبت به رقم بنفش در القای کالوس نشان داد. میزان کالوس زایی و باززایی در 2,4- در ریزنمونه دمگل اصلی بود و بهترین D ریزنمونههای مختلف دامنه بسیار متفاوتی داشتند. بهترین تنظیم کننده رشد برای کالوس زایی حاصل شد. از ویژگی های برجسته این تحقیق می توان به استفاده از محیط کشت نسبتا Kin شاخساره زایی نیز با کشت تخمدان و کاربرد کم هزینه و در دسترس، کاربرد حداقل غلظت تنظیم کننده های رشد در جهت باززایی موفقت آمیز کلم زینتی در حداقل زمان اشاره نمود.