1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
امکان افزایش عمر گلجایی گلهای شاخه بریده رز با نانوذرات نقره سبز
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
جذب محلول، عمر گلجایی، نانوذرات، نانوفناوری
سال 1393
پژوهشگران موسی سلگی ، مینا تقی زاده

چکیده

امروزه تولید بیولوژیکی نانوذرات فلزات از جمله نانوذرات نقره بدلیل کاربردهای فراوان مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بنابراین در White " پژوهشی تاثیر نانوذرات نقره تولید شده با استفاده از عصاره گلبرگهای زعفران بر افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده رز رقم 1:5 و 1:20 بر عمر گلجایی، وزن تر نسبی و میزان ، بررسی شد. در دو آزمایش تاثیر نسبتهای مختلف نانوذرات نقره شامل 1:2 "Naomi محلول جذب شده نسبی این گل شاخه بریده با کاربرد دو روش دائمی و کوتاه مدت بررسی شد. نتایج آزمایش اول نشان داد که کاربرد دائمی و افزایش غلظت نانوذرات نقره از حدی خاص و آنها نه تنها سبب افزایش عمر گلجایی نمی شود بلکه سبب کاهش عمر گلجایی گلهای شاخه بریده رز گردید. با این حال نتایج آزمایش دوم نشان داد که نسبتهای کم نانوذرات نقره مورد استفاده بویژه 1:20 بطور معنی 9 روز) شد. / داری با افزایش وزن تر نسبی سبب افزایش عمر گلجایی تقریباً دو برابری ( 18 روز) در مقایسه با شاهد ( 7