1403/02/29
مینا تقی زاده

مینا تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4639-9630
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57194150302
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر اسید سالیسیلیک و رقم بر پیش تیمار بذر کلم زینتی تحت شرایط تنش فلزات سنگین
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کلم زینتی، شاخساره زایی، سرب، روی
سال 1393
پژوهشگران مریم کریمی ، مینا تقی زاده ، محمد حسین صنعتی ، موسی سلگی

چکیده

گیاهان در مراحل مختلف رشدی با شرایط تنشی گوناگونی مواجه هستند. وجود فلزات سنگین در خاک یکی از مهمترین تنشهای محیطی محسوب می شود. این تحقیق با هدف بررسی اثر اسید سالیسلسک بر جوانه زنی کلم زینتی و رشد دانهال در شرایط تنش با فلزات سرب و روی انجام شد. بذرها 6 ساعت در محلولهای اسید سالیسیلیک (0، 200 و 300 میلیگرم در لیتر) خیسانده شدند، سپس در محیطهای کشت دارای نیترات سرب و سولفات روی در غلظتهای (0، 50، 100 و 200 میلیگرم در لیتر) با 3 تکرار کشت شدند. نتایج نشان داد غلظتهای مختلف سرب و روی اثر معنی داری بر محتوای کلروفیل و رشد ریشه، ساقه و عرض برگ داشت. بیشترین کاهش رشد ریشه چه، ساقه چه و عرض برگ به ترتیب در حضور نیترات سرب و سولفات روی مشاهده شد.