1403/05/04
مهدی سلیمانی

مهدی سلیمانی

مرتبه علمی:
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25626609800
دانشکده:
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی کنترل کننده پیش بین با میراگرجرمی تنظیم شونده فعال جهت کنترل ارتعاشات برج توربین بادی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
توربین بادی، میراگرجرمی تنطیم شونده، کنتر ل کننده پیش بین، کنترل ارتعاش، نیروی برشی، گشتاور برشی، AMD
سال 1400
پژوهشگران امیرحسین ابوالمعصومی(استاد راهنما)، خسرو خاندانی(استاد راهنما)، مهدی سلیمانی(استاد مشاور)، مجید ابراهیمی مجد(دانشجو)

چکیده

یکی از دغدغ ههای اساسی در انرژِ یهای تجدید پذیر مانند توربینهای بادی، صرفه اقتصادی و کاهش هزین ههای مربوط به ساخت و راه اندازی آن است. کاهش ارتعاشات سازه توربین میتواند خستگی ناشی از بارهای بوجود آمده به واسطه باد را کاهش داده در نتیجه از مواد و تجهیزات کمتری در سازه توربین استفاده کرد. علاوه بر این در صورت کاهش نیرو و گشتاور خمشی موجود در پایه سازه، م یتوان از فونداسیون ضعی فتری جهت نصب توربین بادی استفاده کرد. تمامی این عوامل تاثیرات مثبتی بر روی پایین آوردن هزین ههای تمام شده یک توربین بادی دارند. در این پایا ننامه جهت رسیدن به اهداف فوق از عملگر میراگر جرمی تنطیم شونده فعال نصب شده بر روی توربین بادی استفاده شد. عملگر فوق به صورت کنترل کننده فعال مورد بررسی قرار گرفت. استراتژ یهای کنترلی پیش بین مورد بررسی قرار گرفت و اثر بخشی آ نها بر روی اهداف کنترلی مذکور همچنین توان مورد نیاز جهت تولید ورودی کنترلی نشان داده شد. اثربخشی عملگر میراگرجرمی تنطیم شونده فعال بر روی ارتعاشات، نیروی برشی و گشتاور خمشی بوجود آمده از بارهای ناشی از باد از نتایج این تحقیق بود. عملکرد مثبت این عملگر بر روی تیر مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که به کمک این عملگر میتوان تا حد قابل قبولی ارتعاشات تیر را کاهش داد .