1403/04/30
مهدی سهرابی حقیقت

مهدی سهرابی حقیقت

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5430-9159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57074880700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعادل نش در مکان یابی بنگاههای اقتصادی در بازار رقابتی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تعادل نش، قیمت گذاری تحویلی، قیمت گذاری آسیابی، مکانیابی تسهیلات رقابتی
سال 1400
پژوهشگران مهدی سهرابی حقیقت(استاد راهنما)، بهروز عبدلی(استاد مشاور)، الهام حیدری(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه، ابتدا بازی مکان یابی روی شبکه معرفی شده و استراتژیهای بازیکنان بر روی شبکه مشخص می شود. سپس با دو نوع سیاست قیمت گذاری )قیمت گذاری تحویلی و قیمت گذاری آسیابی( وجود تعادل نش بر شبکه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. سرانجام الگوریتمی مبتنی بر مسئله برنامه ریزی صحیح مخلوط برای تعیین تعادل نش بر شبکه ارائه می شود.