1403/04/02
مهدی سهرابی حقیقت

مهدی سهرابی حقیقت

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5430-9159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57074880700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استراتژیهای پایدار تکاملی در جمعیت های متناهی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺜﺒﯿﺖ، ﺑﺎزیﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ، ﺑﺮازش، ﺟﻬﺶ، زﻣﺎن ﺗﺜﺒﯿﺖ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻮران
سال 1397
پژوهشگران مهدی سهرابی حقیقت(استاد راهنما)، علی محمد نظری(استاد مشاور)، شریفه قوامی نیا(دانشجو)

چکیده

ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺑﺎزیﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑرگرﻓﺘﻪ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺑﺎزیﻫﺎ در ﻣﺒﺎﺣﺚ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺑﺮازش را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽِ پایه ایِ پویاییِ ﺗﮑﺎﻣﻞ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﮑﺜﯿﺮ، اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﻬﺶ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺻﻮل ﺗﻌﺮﯾﻒﮐﻨﻨﺪه ی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ اﻓﺮاد دارد. در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﺮور ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽای ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﺎﯾﺪار ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻮران، ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺜﺒﯿﺖ و زﻣﺎن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺶﯾﺎﻓﺘﻪ درﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎم و ﺧﺎصﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و ﺑﺎ ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺜﺒﯿﺖ و زﻣﺎن ﺗﺜﺒﯿﺖ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.