1403/04/02
مهدی سهرابی حقیقت

مهدی سهرابی حقیقت

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5430-9159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57074880700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بازیهای تکاملی روی گرافها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تکامل، زنجیر مارکوف، نظریه بازی، نظریه گراف، همکاری
سال 1397
پژوهشگران فاطمه حیدری(دانشجو)، مهدی سهرابی حقیقت(استاد راهنما)، سیدنوراله موسوی(استاد مشاور)

چکیده

تکامل در تکثیر جمعیت افراد رخ می دهد. مسیرها و نتایج فرآیندهای تکاملی به ساختار جمعیت بستگی دارد. نظریه گراف تکاملی یک رویکرد قدرتمند برای مطالعه برآیندهای فضایی یا ساختار اجتماعی جمعیت است. رئوس گراف، افراد )گونهها( را نشان می دهد و یالها مشخص می کنند که چه کسی برای مطلوبیت بازی در تعامل است و با چه کسی برای تولیدمثل رقابت می کند. تعامل و رقابت را می توان روی یک گراف یا دو گراف مجزا بررسی کرد. بازیهای تکاملی را روی گراف رأس متعدی متقارن و ارائه اثبات جدید برای نتایج کلیدی را مورد مطالعه قرار میدهیم. روش هویت بهوسیلهی نسل را روی گرافهای وزندار متناهی مطالعه، و تعمیم نتایج برای جهش ناصفر بررسی میشوند.