1403/01/28
مهدی مدبری فر

مهدی مدبری فر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0912-079X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24491153000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625724

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پایداری و تعادل سکوهای حفاری دریایی خود بالابر سیستم مت ساپورت تحت حرکت شدید زمین و پایدار سازی عملکردی آن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سکوی حفاری دریایی مت ساپورت، حرکات شدید زمین، آنالیر مودال، میراگر جرمی غیر فعال
سال 1396
پژوهشگران مائده محسنی کبیر(دانشجو)، مهدی مدبری فر(استاد راهنما)، سید مهدی موسوی(استاد مشاور)

چکیده

محدودیت منابع سوخت های فسیلی موجود در خشکی از یک سو و افزایش بهای نفت و گاز از سوی دیگر به مرور بهره برداری از منابع مواد هیدروکربنی در خارج از خشکی ها را توجیه پذیر ساخته است. بدیهی است بدلیل دور افتاده بودن و برخورداری از محیط با عدم قاطعیت های بسیار زیاد استخراج مواد هیدروکربنی از میادین فراساحلی دشوارتر و پرهزینه تر از استخراج از میادین خشکی است. از این رو بررسی پایداری و تعادل سکوهای حفاری به منظور پیش بینی رفتار سکو ها در شرایط بحرانی به یکی از چالش های اصلی در صنعت حفاری تبدیل شده است. هدف از انجام این پایان نامه بررسی تعادل وپایداری سکوی حفاری جک آپ ازنوع مت ساپورت تحت حرکات شدید زمین می باشد.بدین منظور یک نمونه سکوی حفاری مت ساپورت متعلق به شرکت ملی حفاری ایران باابعادواقعی درنرم افزارSACS مدل شدکه شرایط عملیاتی در دریای خلیج پارس واعمال نیروهای ناشی از حرکات شدید زمین وارده به سکو به منظور درنظرگرفتن حالت بحرانی لحاظ گردید و میزان جابه جایی کلی سکو،موردارزیابی قرارگرفت. نتایج محاسبه حاکی از تعادل سکو و عدم واژگونی آن تحت حرکات زمین و البته عدم پایداری آن در حین عمکرد آن بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده از نرم افزار SACSادامه پایان نامه بر روی پایداری سکو متمرکز گردید. در این راستا با کمک نرم افزار برنامه نویسی MATLAB و با کمک اطلاعات خروجی از SACS از جمله پارامترهای مودال، شامل فرکانس های طبیعی، شکل مود های نوسانی و نسبت های میرایی، به آنالیز مودال سازه و شناسایی سیستم های سازه ای آن پرداخته و با استخراج مدل سه درجه آزادی از سازه و پایداری سازی آن با استفاده از میراگر جرمی تنظیم شده غیر فعال TMDمورد بررسی قرار گرفته است.