1403/03/26
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اکوفیزیولوژیکی گونه Salvia macrosiphon در ایران
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
S. macrosiphon, Salvia. L ، ریخت شناسی، ساختار تشریحی، تنوع ژنتیکی.
سال 1398
پژوهشگران مریم سمیعی(دانشجو)، فریبا امینی (بازنشسته)(استاد راهنما)، سید مهدی طالبی(استاد راهنما)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)(استاد مشاور)

چکیده

جنس Salvia متعلق به خانواده نعنائیان می باشد. این جنس دارای تنوع چشمگیری در سراسر جهان است. گونه های این جنس به صورت گیاهان علفی و درختچه ای هستند. 58گونه از این جنس گونه ی بومی ایران هستند. از برگ های این گیاه در طب سنتی در دنیا استفاده می شود. در این مطالعه صفات ریخت شناسی، ساختار تشریحی برگ و دمبرگ و تنوع ژنتیکی 11 جمعیت از گونه Salvia macrosiphonکه از مناطق مختلف ایران جمع آوری شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. آزمون ANOVA تفاوت معنی داری در اغلب صفات ریخت شناسی کمی نشان داد. در بررسی ساختار تشریحی مقاطع عرضی برگ و دمبرگ با میکروسکوپ مشاهده و مورد بررسی قرار گرفت بدین صورت که 1الی2 لایه سلول های اپیدرمی و چندین لایه سلول های کلروفیل دار پارانشیمی و سلول های کلانشیمی، دستجات آوندی شامل سلول های آبکشی و سلول های چوبی و پارانشیم مغز مشاهده شد، همچنین در برش عرضی برگ انواع کرک های ساده و چندسلولی ترشحی و غیر ترشحی با تراکم متفاوت در سطح پشتی و شکمی مشاهده شد. آزمون ANOVA تفاوت معنی داری در صفات ریخت شناسی جمعیت ها نشان داد. در بررسی های ژنتیکی جمعیت ها، جمعیت های مورد مطالعه در درختUPGMA بر اساس شباهت صفات ریخت شناسی دسته بندی شدند و در نمودار PCO و PCA تنوع ژنی در هر جمعیت مورد بررسی قرار گرفت. در نمودار PCA-BIPLOT خصوصیات ریخت شناسی بارز هر جمعیت نسبت به سایر جمعیت ها شناسایی شد. آزمون AMOVA تغییرات ژنتیکی معنی داری بین جمعیت های مختلف گونه S. macrosiphon نشان داده شد. %46 تنوعات موجود در داخل جمعیت ها و 54% از تنوعات در بین جمعیت ها مشاهده شد.