1403/03/31
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی تاثیر شوری و پرولین خارجی بر جوانه زنی و رشد اولیه چند رقم خیار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پیفتیٞبض، پط 3ٙی 0، خ 4ا 61 ظ 1ی، ذیبض، ق 4ضی
سال 1394
پژوهشگران فریبا امینی (بازنشسته)(استاد راهنما)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)(استاد مشاور)، فهیمه محتشمی(دانشجو)

چکیده

ق 4ضی ی یْ اظ ت 2ف 7بی میطظیؿتی ٝ 8ٜ اؾت 6ّ تبثیطات ظیبٟآ 3ضی ثط ت 4ٙیسات یٕب 7ی زاضز. ض 13 س 7بیی 1ؾیط خ 4ا 61 ظ 1ی زا 61 ، ضقس خ 4ا 761 ب 3 ت 4ضغؾب 1ؽ، ضقس ض 3یکی، ٝطاح زٕ٘ 7ی 3 ٝی 54 ز 7ی تحت اثطات ٝ 2یی مٚؾت 7بی ثبلای ق 4ضی طٍاض ٝی یٕط 1س. پط 3ٙی 0 ث 6 ف 42 اٟ ی 1 فَ ٝ 8ٞی زض ٝ بْ 1یؿٜ 7بی زیبفی ت 2ف ؾٚ 4ٙی اییب ٝی- ٝحٚ 4 ؾبظ بٕض پیک 82 بز قس 5 اؾت 6ّ ، 20 ٝیٚیٝ 4لاض( زض قطایظ ق 4ضی ) 0 3 0 ( 2ّس. ای 0 ٝغبٙق 6 ث 6 اضظیبثی اثطات پیفتیٞبض پط 3ٙی 0 150 ٝیٚیٝ 4لاض( زض 7یت ض ٍٜ ٝرتٚو یٕب 5 ذیبض 3 100 ،50 (Cucumis sativus) پطزاذت 6 اؾت. 1تبیح 1کبٟ ٝیز 7س ت 2ف ق 4ضی قبذم 7بی خ 4ا 61 ظ 1ی، پبضاٝتط 7بی ضقسی، پط 3تئی 0 3 خصه پتبؾیٜ ضا زض ٝ بَیؿ 6 ثب یٕب 7بٟ قب 7س بّ 7ف ٝیز 7س. 1کتپصیطی مکبء، پطا ؿّیساؾی 4ٟ ٙیپیس، ٝحت 4ای پط 3ٙی 0، طّث 74 یسضات ،ّ٘ خصه ؾسیٜ، 1ؿجت ؾسیٜ ث 6 پتبؾیٜ، زضنس ترطیت ضازی بْ DPPH ، ٝیعاٟ یقبٙیت آ 1عیٜ 7بی آ 1تیا ؿّیسا 1ی زض 1تید 6 ق 4ضی ایعایف یبیت 6 اؾت. پیفتیٞبض پط 3ٙی 0 ث 6 ت 82 بیی ٝ 2دط ث 6 ایعایف قبذم 7بی خ 4ا 61 ظ 1ی، پبضاٝتط 7بی ضقسی، ، 3 خصه پتبؾیٜ 3 بّ 7ف 1کتپصیطی مکبء، پطا ؿّیساؾی 4ٟ ٙیپیس، ٝحت 4ای پط 3ٙی 0 پط 3تئی 0 طّث 74 یسضات ،ّ٘ خصه ؾسیٜ، 1ؿجت ؾسیٜ ث 6 پتبؾیٜ، زضنس ترطیت ضازی بْ DPPH 3 ٝیعاٟ یقبٙیت آ 1عیٜ 7بی آ 1تیا ؿّیسا 1ی زض ٝ بَیؿ 6 ثب یٕب 7بٟ قب 7س قس. اثط ٝت بَث ق 4ضی 3 پط 3ٙی 0 ؾجت ث 8ج 4ز پط 3تئی 0 قس. ای 0 اثط 7ٜچ 2ی 0 ؾجت ایعایف ّٞتط 1کتپصیطی مکبء، طّث 74 یسضات 3 خصه ؾسیٜ طٕزیس 3 ثط پطا ؿّیساؾی 4ٟ ٙیپیس، I %، یقبٙیت بّتبلاظ 3