1403/03/26
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تغییرات پروتئین و سیستم آنتی اکسیدانی ارقام خیار (Cucumis sativa) در پاسخ به تنش خشکی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تنش خشکی، گیاه خیار، پروتئین، آنتی اکسیدانهای آنزیمی، آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی
سال 1395
پژوهشگران فریبا امینی (بازنشسته)(استاد راهنما)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)(استاد مشاور)، مهناز حقیر(دانشجو)

چکیده

با توجه بهاینکه ایران در دنیا یک منطقه خشک و نیمهخشک بهشمار میآید و همچنین یکی از کشورهای اصلی تولیدکننده خیار محسوب میگردد بررسی اثرات خشکی بر این گیاه و همچنین میزان حساسیت ارقام مختلف خیار نسبت به تنش خشکی از اهمیت خاصی برخوردار است. در آزمایش اول اثر تیمارهای مختلف خشکی Mpa) 0( بر درصد جوانهزنی، متوسط جوانهزنی، ،-0/2 ،-0/4 ،0/6 ،0/8 بنیه بذر و شاخصهای رشد در چهار رقم خیار (Super pretty ، Bonanza ، Super ps و Esfahani (مورد بررسی قرارگرفت. نتایج ; کاهش معنیدار درصد جوانهزنی، متوسط جوانهزنی و بنیه بذر هر چهار رقم خیار را نشان داد بهطوری که در بعضی تیمارها جوانهزنی به صفر رسید. با افزایش تنش خشکی شاخصهای رشد مانند طول ساقهچه و ریشهچه و میزان وزن تر ریشهچه، ساقهچه و گیاهچه در مقایسه با نمونههای شاهد کاهش یافت. میزان وزن خشک ریشهچه، ساقهچه و گیاهچه در رقم Bonanza -0/ تحت تنش خشکی در تیمارهای 2 -0/ و 4 Mpa) 0- کاهش یافت. در رقم / 0- و 8 / (افزایش و در تیمارهای 6 Esfahani -0/ در تیمار 2 Mpa) (افزایش و در سایر تیمارها کاهش یافت؛ این میزانهای وزن خشک در سایر ارقام تحت تنش خشکی در مقایسه با نمونههای شاهد کاهش یافت. نتایج این آزمایش نشانداد رقم Bonanza پ اسخ بهتر و رقم Super ps کمترین پاسخ را در مقایسه با ارقام مورد نظر داشت. درآزمایش دوم پاسخ چهار رقم خیارکه 70 و 27 درصد ظرفیت زراعی( قرارگرفته بودند در مرحله 3 تا 7 برگی ،57 ، در شرایط گلخانه در معرض چهار سطح تنش خشکی ) 000 از رشد گیاه بهمنظور بررسی تغییرات پروتئینی و سیستم آنتیاکسیدان مورد بررسی قرارگرفت. میزان نشت الکترولیت، کلروفیل a ، b و کل، پروتئین، پرولین، پراکسیداسیون لیپید، آنتیاکسیدان کل، کاتالاز و گایاکالپراکسیداز، α توکوفرولو پراکسیدهیدروژن، اندازهگیری شد. میزان نشت الکترولیت،کلروفیل a و b و کل، پراکسیداسیون لیپید تحت تنش خشکی در مقایسه با نمونههای شاهد افزایش یافت، بیشترین درصد افزایش این شاخصها در رقم Esfahan و کمترین درصد نشت الکترولیت و پراکسیداسیوند لیپید را رقم Bonanza ، کمترین کلروفیل a و b را رقم Super pretty و کلروفیل کل را رقم Super ps نشان داد. میزان پروتئین تحت تنش خشکی در مقایسه با نمونههای شاهد کاهش یافت، کمترین و بیشترین درصد کاهش به ترتیب در رقم های Bonanza و Esfahan مشاهده شد. میزان پرولین،آنتی