1403/03/26
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تنش شوری بر پروتئینها و سیستم آنتی اکسیدانی ارقام خیار (Cucumis sativa)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آنتوسیانین، پراکسیداسیون لیپید، جوانه زنی، کاتالاز
سال 1395
پژوهشگران فریبا امینی (بازنشسته)(استاد راهنما)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)(استاد مشاور)، زهرا رحیمی(دانشجو)

چکیده

شوری یکی از تنشهای غیرزیستی مهم است که تاثیرات زیانآوری بر تولیدات گیاهی دارد. از این رو بررسی اثرات شوری بر گیاهان از اهمیت خاصی برخوردار است. روندهایی نظیر جوانهزنی دانه، رشد جوانهها و تورژسانس، رشد رویشی، مراحل گلدهی و میوهدهی تحت اثرات منفی غلظتهای بالای شوری قرار میگیرند. آزمایشات صورت گرفته در این پژوهش شامل دو مرحله است که آزمایشات سری اول مربوط به مرحله جوانهزنی میباشد که در آن اثر تیمارهای مختلف شوری ) 0 ، 30 ، 60 ، 90 ، 120 میلی مولار NaCl ( بر چهار رقم خیار Esfahani, Baker Holandy, Bonanza, Super ps بررسی شد. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی ، متوسط جوانه زنی ، درصد جوانه زنی نهایی ) قوه نامیه( و شاخصهای رشد مثل طول ساقهچه و ریشهچه وزن تر و خشک ریشهچه، ساقهچه و گیاهچه با افزایش تنش شوری دچار کاهش شدند. آزمایشات سری دوم پاسخ سه رقم خیار Baker Holandy, Bonanza, Super ps است که در شرایط گلخانه و در معرض چهار سطح تیمار شوری ) 0 ، 45 ، 90 ، 130 میلی مولار NaCl ( قرار گرفته بودند و در مرحله سه تا پنج برگی از رشد گیاه به منظور بررسی تغییرات پروتئینی و سیستم آنتی اکسیدانی برداشت و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تنش شوری رنگیزههای فتوسنتزی، پروتئین کل و جذب پتاسیم را در مقایسه با گیاهان شاهد کاهش میدهد و میزان آنتوسیانین، محتوای پرولین، پراکسیداسیون لیپید، جذب سدیم، نسبت سدیم به پتاسیم، درصد تخریب رادیکال DPPH ، میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و گایاکول پراکسیداز در نتیجهی قرار گرفتن در معرض شوری افزایش یافته است. نتایج این تحقیق نشان داد که احتمالا تحمل به شوری ارقام خیار مورد نظر با توجه به فعالیتهای سیستم آنتیاکسیدانی و همچنین تجمع پرولین صورت میگیرد. در این مطالعه رقم Bonanza و Baker Holandy پاسخ های بهتر و رقم Super ps ضعیف ترین پاسخ را در برابر تنش شوری داشت.