1403/03/26
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر نانوذرات کلسیم بر تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی فلفل در پاسخ به تنش سرب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فلفل سبز، تنش سرب، نانو کلسیم،پارامترهای رشد
سال 1394
پژوهشگران فریبا امینی (بازنشسته)(استاد راهنما)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)(استاد مشاور)، مریم خلیلی(دانشجو)

چکیده

فلز سرب در غلطتهای بالا موجب بروز سمیت وبه دنبال آن بازدارندگی رشد و ایجاد اختلالات متابولیکی برای گیاهان می گردد. استعمال بهبود دهنده هایی مانند نانوکلسیم موجب مقاومت در برابر تنش میشود. کلسیم می تواند با مکانیسم های متعددی موجب این مقاومت گردد. در این تحقیق به منظور بررسی پاسخ گیاه نسبت به تنش سرب و بهبود احتمالی این تنش توسط نانوکلسیم، بذور فلفل سبز پس از کاشت در گلدان در غلظت های مختلف سرب( 0-2-4-6میلی مولار) و نانوکلسیم (gr\lit0-4-8 ( به مدت 110 روز کشت داده شدند. و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در مرحله رشد با افزایش غلظت سرب به طور معنی داری کلروفیل a، b و کل، کارتنوئید، کربوهیدرات، پروتئین و عناصر کلسیم، پتاسیم وآهن کاهش یافتند. محلول دهی با نانو کلسیم به طور معناداری باعث بهبود آنها گردید. همچنین با افزایش غلطت سرب کاتالاز، گایاکول پراکسیداز، DPPH(درصد تخریب رادیکال) ، پراکسیداسیون لیپید، آنتوسیانین و پرولین و عناصر سرب و سدیم افزایش می یابند. نانوکلسیم میزان کاتالاز، گایاکول پراکسیداز و DPPH را افزایش و میزان پراکسیداسیون لیپید، آنتوسیانین و پرولین و عناصر سرب و سدیم را کاهش داد. بنابراین زمانی که نانو کلسیم به خاک افزوده شده باشد توانایی گیاه فلفل سبز برای رشد وبقا در محیط های دارای فلزات سنگین افزایش می یابد.