1403/03/26
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تاثیرات آلودگی هوا بر گیاهان زراعی یونجه ولوبیا (Medicago sativa)(Phaseolus vulgaris ) از منطقه صنعتی پالایشگاه شازند
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
منطقه صنعتی، آلودگی هوا، یونجه، لوبیا
سال 1392
پژوهشگران فریبا امینی (بازنشسته)(استاد راهنما)، سعید حسین آبادی(دانشجو)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)(استاد مشاور)

چکیده

گیاهان در اثر آلودگی هوا تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک برگشت پذیر و غیربرگشت پذیری را نشان می دهند. بنابراین پارامترهای بیوشیمیایی می توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد وضعیت فیزیولوژیک گیاهان در معرض آلودگی هوا مهیا کنند. مقاومت و پاسخ گیاهان به آلاینده های هوا متفاوت است. این اختلاف به وسیله فاکتورهایی از قبیل غلظت آلاینده ها و توزیع زمانی آنها، ژنوتیپ گیاه، فعالیت فیزیولوژیکی، عوامل هواشناسی، وضعیت تغذیه گیاهان و دیگر فاکتورهای محیطی ایجاد می شود. اثرات آلاینده های هوای پالایشگاه اراک بر میزان رنگیزه ها، کربوهیدرات های محلول و غیر احیائی، پرولین، پروتئین، کلسیم و فسفر برگ و ریشه گیاهان یونجه و لوبیا موضوع این تحقیق است. همچنین مقاومت این گیاهان به آلودگی هوا مطالعه می شود. نمونه های گیاهان از دو منطقه به طور همزمان برداشت و میزان پارامترهای فوق بررسی و کل، b ،a گردید. نتایج نشان داد که آلودگی هوا باعث افزایش معنی دار (در سطح 5%) کلروفیل آنتوسیانین، کربوهیدرات های غیر احیایی برگ، کربوهیدرات های محلول، پرولین، پروتئین، کلسیم و کل، کارتنوئید، b ،a و فسفر در ریشه و برگ یونجه و کاهش معنی دار کلروفیل کربوهیدرات های محلول، کربوهیدرات های غیر احیایی، پروتئین و کلسیم در گیاه لوبیا شد. همچنین آنتوسیانین، پرولین و فسفر لوبیا تحت تاثیر آلودگی هوا به طور معنی دار افزایش یافت در صورتی که کاروتنوئید و کربوهیدرات های محلول ریشه یونجه و کلسیم ریشه لوبیا تغییر معنی داری نشان نداد. در این مطالعه تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی یونجه را می توان به مقاومت این گیاه نسبت به آلودگی هوا نسبت داد و بررسی پارامترهای بیوشیمیایی لوبیا حساسیت این گیاه به آلودگی هوا را نشان می دهد.