1403/03/31
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر 24 -اپی براسینولید بر مقاومت نسبت به تنش سرما در گیاه بادمجان (Solanum melongena L.)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
-اپی براسینولید، بادمجان، پارامترهای جوانه زنی، پراکسیداسیون لیپید، تنش سرم ا، نشت پذیری غشاء.
سال 1392
پژوهشگران فریبا امینی (بازنشسته)(استاد راهنما)، شیوا شریعت زاده(دانشجو)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)(استاد مشاور)

چکیده

دماهای پایین یکی از مهمترین فاکتورهای غیر زنده محدود کننده رشد و نمو و توزیع گیاهان است . بادمجان یکی از محصولات حساس به سرما است که دمای پایین در مراحل اولیه رشد، بر روی رشد و تولید محصول این گیاه تاثیر می گذارد. براسینواستروئیدها گروهی از هورمون های استروئیدی ضروری برای رشد و نمو گیاهان - هستندکه می توانند تحمل گیاه را به انواع تنش ها، از جمله سرما افزایش دهند. به منظور بررسی تاثیر 24 اپی براسینولید بر بهبود جوانه زنی ، رشد گیاهچه بادمجان تحت تنش سرما و شرایط شاهد ، آزمایشی با 1 و 2 میکرومولار) در هر دو گروه به صورت فاکتوریل در ،0/5 ، غلظت های مورد نظر 24 -اپی براسینولید ( 0 قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که 24 -اپی براسینولید اثر قابل توجهی در افزایش پارامتر های جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه در هر دو شرایط تنش و شاهد داشت. افزایش پراکسیداسیون لیپید و نشت پذیری غشا که تحت تنش سرما مشهود بود در تیمار با 24 -اپی براسینولید کاهش معنی داری را نشان داد. نتایج نشان داد محتوای کلروفیل، کاروتنوئیدها و پروتئین در تیمار گیاهان با اپی براسینولید افزایش معنی داری را نسبت به تیمار عدم کاربرد آن در هر دو شرایط تنش و شرایط شاهد نشان دادند. همچنین افزایش آنتوسیانین و پرولین که تحت تنش سرما مشهود بودند در تیمار با اپی براسینولید کاهش معنیداری را نشان دادند. تنش سرما موجب افزایش فعالیت پراکسیداز، گایاکول پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز برگ می شود اما محتوای پروتیین و کاتالا ز را کاهش می دهد. غلظت 1میکرومولار 24 -اپی براسینولید نسبت به سایر غلظت ها اثر بهتری داشت. در کل ،کاربرد 24 -اپی براسینولید به صورت اسپری کردن روی برگ ها در گیاه سبب بهبود تحمل به تنش سرما در گیاه بادمجان شد.