1403/03/31
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه آناتومیکی تاثیر آلودگی هوا بر برگ گیاهان اقاقیا و عرعردر محدوده کارخانه آلومینیوم ایران (ایرالکو)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آلودگی هوا، کرک، روزنه، پارانشیم نردبانی و اسفنجی
سال 1394
مجله سلول و بافت
شناسه DOI
پژوهشگران فریبا امینی (بازنشسته) ، نفیسه فتاح راوندی ، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

چکیده

هدف: بررسی تاثیر آلودگی هوای منطقه صنعتی کارخانه آلومینیوم اراک بر تغییرات آناتومیکی برگ گیاهان اقاقیا و عرعر هدف این تحقیق می باشد. مواد و روشها: با استفاده از اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست استان مرکزی، پارک آلومینیم بهعنوان منطقه آلوده و منطقه هفتاد قله در فاصله 35 کیلومتری اراک بهعنوان منطقه پاک انتخاب شد. نمونه برگهای اقاقیا و عرعر در شهریورماه 1392 بهطور همزمان از دو منطقه برداشت شد. تراکم و طول کرک، تراکم و گشودگی دهانه روزنه، طول پارانشیم نردبانی و قطر پارانشیم اسفنجی برگ اندازه گیری انجام شد. T مقایسه میانگینها بر اساس آزمون ،Excel و SPSS شد. تجزیه و تحلیل دادهها با نرم افزار 16 نتایج: تحت تاثیر آلودگی هوا تراکم کرک سطح زیرین و طول کرک هر دو سطح برگ اقاقیا افزایش معنی داری یافت همچنین تراکم کرک سطح زیرین برگ عرعر کاهش و طول کرک افزایش معنیداری نشان داد. تراکم روزنه سطح زیرین برگ اقاقیا و عرعر در معرض آلودگی هوا بهترتیب کاهش و افزایش یافت. گشودگی روزنه برگ اقاقیا و عرعر تغییر معنیداری نشان نداد. طول پارانشیم نردبانی برگ اقاقیا منطقه آلوده نسبت به منطقه پاک کاهش و در عرعر افزایش معنیداری نشان داد، قطر پارانشیم اسفنجی برگ اقاقیا تغییر معنیداری نداشت ولی در عرعر کاهش نشان داد. نتیجهگیری: نتایج حاصل از یافتهها تغییرات آناتومی را در هر دو گیاه برای سازش بیشتر با آلودگی هوای منطقه نشان میدهد.