1403/03/27
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی تاثیر شوری و پرولین خارجی بر جوانه زنی و رشد اولیه چند رقم گیاه خیار (Cucumis sativus)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پیش تیمار، پرولین، جوانه زنی، خیار، شوری
سال 1394
پژوهشگران فهیمه محتشمی(دانشجو)، فریبا امینی (بازنشسته)(استاد راهنما)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)(استاد مشاور)

چکیده

سرب به عنوان یک فلز سنگین و آلاینده شیمیایی پایدار از طریق منابع مختلف مصنوعی و طبیعی سلامت محیط زیست موجودات زنده را تهدید می کند. هدف از این تحقیق مطالعه اثرات تنش ناشی از سمیت کلرید سرب بر روی ویژگی های فیزیولوژیکی گیاه فلفل سبز رقم کاین بود. در نتیجه آزمایشی به صورت کشت گلدانی همراه با تیمارهای صفر(شاهد) 4،2، 6 میلی مولارکلرید سرب در سه تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی بر روی گیاهان اعمال شدنتایج نشان داد که در مرحله رشد با افزایش غلظت سرب به طور معنی داری کلروفیل a، b و کل، کارتنوئید، کربوهیدرات، پروتئین و عناصر کلسیم، پتاسیم وآهن کاهش یافتند. محلول دهی با نانو کلسیم به طور معناداری باعث بهبود آنها گردید. همچنین با افزایش غلطت سرب کاتالاز، گایاکول پراکسیداز، DPPH(درصد تخریب رادیکال) ، پراکسیداسیون لیپید، آنتوسیانین و پرولین و عناصر سرب و سدیم افزایش می یابند