1403/03/27
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تغییر در میزان رنگدانه، جذب فلزات و ویژگی های رشد پریوش (Catharanthus roseus) توسط نانو اکسید روی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
رنگیزه های فتوسنتزی، سطح برگ، سمیت روی، عناصر تغذیه ای، کربوهیدرات، نانواکسیدروی
سال 1394
مجله مجله فرايند و كاركرد گياهي
شناسه DOI
پژوهشگران مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) ، فاطمه عسکری

چکیده

از گیاهان دارویی مهم و از تیره خرزهره می باشد. در این تحقیق اثر نانوکود اکسیدروی بر شاخص رشدی وزن تر و خشک اندام هوایی، سطح برگ، مقدار رنگیزه های فتوسنتزی برگ، مقدار کربوهیدرات ها و میزان عناصر در گیاه بررسی شد. آزمایش در شرایط کشت گلخانه، به صورت کاملا تصادفی با 3 تکرار طراحی شد. غلظت های مختلف نانوذرات اکسیدروی (2، 4، 5، 10 و 15 میکرومولار) در مقایسه با سولفات روی به عنوان کنترل به گیاه پریوش به مدت 70 روز داده شد. همچنین به منظور بررسی علائم کمبود روی، از غلظت صفر میکرومولار استفاده شد. نتایج نشان می دهد که تیمار گیاه با نانواکسیدروی در غلظت های بالاتر از 2 میکرومولار به طور معنی داری وزن تر و خشک اندام هوایی، مقدار رنگیزه ها و مقدار کربوهیدرات ها را کاهش می دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که جذب روی در مقیاس نانو بیشتر صورت گرفته است. همزمان با افزایش غلظت روی در گیاه مقدار پتاسیم نیز در گیاه افزایش می یابد به عبارتی این دو عنصر برهمکنش مثبتی را با هم نشان داده اند و این درحالی است که رابطه روی با عناصر آهن و فسفر آنتاگونیستی است یعنی با افزایش غلظت روی در گیاه میزان جذب این عناصر کاهش می یابد.