1403/03/26
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان زبان گنجشک، بید و صنوبر در پاسخ به آلودگی هوا
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آلودگی صنعتی، زبان گنجشک، صنوبر و بید
سال 1393
پژوهشگران مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)(استاد راهنما)، فریبا امینی (بازنشسته)(استاد مشاور)، مهدیه زاهدی(دانشجو)

چکیده

مقدمه: در طول چند دهه ی اخیر در نتیجه افزایش صنعتی شدن و شهر‎ نشینی، آلودگی هوا به یک تنش محیطی جدی برای محصولات گیاهی تبدیل شده است. آلاینده های اتمسفری اثرات منفی را حتی در غلظت های پایین روی گیاه ایجاد می کنند. اینتحقیقبابررسیتغییراتالقاییناشیازآلودگیهوابردرختان زینتی زبان گنجشک، صنوبر و بید درسهمنطقهمختلف هفتاد قله (منطقه حفاظت شده)، شازند (33 کیلومتری جنوب غربی اراک) و کزاز(جنب پالایشگاه شازند)صورت گرفت. نتایج: آنالیز داده ها نشان داد محتوای آب نسبی سه گیاه مورد نظر در منطقه کزاز نسبت به منطقه هفتاد قله کاهش معنی داری داشته است. نتایج، تغییر در آناتومی (تراکم و گشودگی روزنه، تراکم و طول کرک) برگ گیاهان را نشان داد. تحت تنش آلودگی هوا کاهش طول سلول های نردبانی و قطر سلول اسفنجی در هر سه گیاه صورت گرفت. تغییرات در میزان کلروفیل a، b و کل برگ سه گیاه معنی دار نبود. افزایش کاروتنوئید، پرولین و پروتئین تنها در گیاه زبان گنجشک تحت تنش آلودگی هوا مشاهده شد. مالون دآلدهید و میزان عناصر گوگرد، روی، سرب و نیکل در برگ های سه گیاه تحت تنش آلودگی هوا افزایش یافت. در منطقه کزاز نسبت به هفتاد قله میزان پتاسیم دربرگ های بید و صنوبر کاهش داشت ولی سدیم در زبان گنجشک و صنوبر افزایش یافت. میزان فسفر و فعالیت سوپراکسید دیسموتاز به ترتیب در زبان گنجشک و بید منطقه کزاز نسبت به هفتاد قله افزایش یافت. در صنوبر فعالیت کاتالاز و گایاکول پراکسیداز تحت تنش آلودگی هوا افزایش معنی داری داشته است.