1403/03/31
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات آلودگی دی اکسیدگوگرد بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی یونجه (Medicago sativa) تلقیح شده با ریزوبیوم
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آلودگی هوا، پروتئین، پرولین، رنگیزه فتوسنتزی، عناصر ضروری، مایه تلقیح ریزوبیومی
سال 1393
مجله توليد و فرآوري محصولات زراعي باغي
شناسه DOI
پژوهشگران فریبا امینی (بازنشسته) ، شیما حسین خانی هزاوه ، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

چکیده

دی اکسیدگوگرد (SO2) یکی از آلاینده های مهم اتمسفر است که سبب القاء اثرات منفی در فیزیولوژی و بیوشیمی سلولی گیاهان می شود. از طرفی تلقیح ریزوبیومی می تواند سبب افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های زیستی و غیر زیستی شود. در این مطالعه، اثرات غلظت های مختلف گاز دی اکسیدگوگرد (0، 5/0، 1، 5/1 و ppm 2) بر میزان رنگیزه های فتوسنتزی، پرولین، پروتئین، گوگرد، پتاسیم و فسفر گیاه یونجه تلقیح یافته با ریزوبیوم (سویه بومی و استاندارد) در شهر اراک ارزیابی شد. نتایج نشان داد که غلظت های بالای دی اکسیدگوگرد (1، 5/1 و 2ppm) سبب کاهش میزان رنگیزه های فتوسنتزی، پروتئین، پتاسیم، فسفر و افزایش مقدار گوگرد و پرولین در مقایسه با گیاهان کنترل شد. در غلظت پایین گاز SO2 ( ppm5/0) افزایش میزان رنگیزه های فتوسنتزی، پروتئین، پتاسیم و فسفر مشاهده شد. تلقیح ریزوبیومی به تنهایی سبب افزایش میزان رنگیزه های فتوسنتزی، پروتئین، پتاسیم و فسفر شد ولی بر مقدار پرولین و جذب عنصر گوگرد تأثیر معنی داری نداشت. تلقیح یونجه با دو سویه ریزوبیوم تغییرات ناشی از غلظت های بالای گاز SO2 را بر این شاخص های بیوشیمیایی به طور معنی داری (در سطح 01/0) در مقایسه با گیاهان شاهد کاهش داد. بنابراین مایه تلقیح ریزوبیومی می تواند مقاومت گیاهان میزبان را نسبت به تنش آلودگی SO2 هوا افزایش دهد و به عنوان کود زیستی استفاده شود.