1403/03/31
مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5586-6317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193743462
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر تجمع اسمولیت های آلی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه قره داغ ) Nitraria shoberi L. ( در شرایط تنش خشکی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
پرولین ,کاتالاز ,کمبود آب ,هیدرات کربن
سال 1392
مجله نشريه پژوهش هاي توليد گياهي
شناسه DOI
پژوهشگران مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) ، منصوره بیان ، فریبا امینی (بازنشسته)

چکیده

سالیسیلیک اسید (SA) (SA)، هورمونی گیاهی با ماهیت فنلی است که نقش آن در افزایش مقاومت گیاهان به تنش های زیستی و غیرزیستی در مطالعات متعددی به اثبات رسیده است. این پژوهشتحقیق به منظور بررسی تاثیر متقابل غلظت های 0، 5/0 و 5/1 میلی مولار اسیدسالیسیلیک اسید، به به صورت پیش تیمار بذر، بر میزان تجمع پرولین و هیدرات های کربن محلول و فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در گیاه قره داغ، در سطوح مختلف تنش خشکی (100، 75، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی) طراحی و اجرا گردید. تجزیهی داده ها پس از 21 روز اعمال تنش خشکی بر گیاهچه های 45 روزه نشان داد که غلظت بالای SA، باعث افزایش معنی دار مقدار پرولین به به میزان 50% درصد و هیدرات کربن به به میزان 2/1 برابر تنش ملایم گردید؛ اما با افزایش سطوح خشکی از میزان این تااثیر کاسته شد؛ تا حدی که در تنش شدید،SA نتوانست تفاوت مثبت معنی داری را با نمونه شاهد ایجاد کند. این نتایج می تواند ناشی از فعال شدن مصرف متابولیکی این مواد برای تشکیل اجزای سلول های جدید، به به عنوان مکانیسمی برای تحریک رشد و یا به به علت راه افتادن سایر مکانیسم های مقاومت توسط SA و عدم نیاز نداشتن به تولید بالای این دو ماده باشد. از طرفی غلظت پایین تر SA باعث مهار 66 درصدی فعالیت کاتالاز و تحریک 40 درصدی فعالیت آنزیم پراکسیداز در شرایط خشکی شدید گردید. این رویداد می تواند منجر به افزایش 2O2H شود که به به عنوان ملکول سیگنالی در ایجاد مقاومت دخالت دارد و همچنین به به عنوان پیش ماده ای برای فعالیت پراکسیداز در تولید لیگنین و ایجاد مقاومت در شرایط خشکی به به کار رود.کلمات واژه های کلیدی: پراکسیداز، پرولین، کاتالاز، کمبود آب، هیدرات کربن